Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

104 300,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Aleksandrów Łódzki, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185625

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Syndyka: ul. Narutowicza 45 lok. 4, Łódź

Syndyk masy upadłości Joanny Kurzdym ogłasza konkurs w sprawie sprzedaży należącego do upadłego udziału 5/8 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o powierzchni 35,61m2

– oznaczonego nr 23, znajdującego się na III piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy al. Wyzwolenia 9 w Aleksandrowie Łódzkim, dla którego nie została urządzona księga wieczysta.

 Powołane prawo zostanie sprzedane z wolnej ręki w drodze konkursu ofert wg poniższych warunków:

1. przystępujący do konkursu ofert powinien:

- złożyć ofertę zakupu w języku polskim na piśmie w zaklejonej kopercie z oznaczeniem: "przetarg al. Wyzwolenia 9" na adres biura syndyka: Maciej Mikucki, Kancelaria Mikuccy, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź do dnia 2.08.2022 r.;

- w ofercie należy wskazać dokładne dane osobowe i adresowe oraz nr telefonu nabywcy;

- wpłacić wadium w wysokości 10 500,00 zł na konto masy upadłości w mBank S.A. nr 02 1140 2004 0000 3402 8065 3529 - wadium powinno być wpłacone przez składającego ofertę i zaksięgowane na w/w rachunku bankowym najpóźniej do końca dnia 2.08.2022 r.;

- o wyniku konkursu syndyk poinformuje oferentów pisemnie - w terminie 14 dni;

- termin zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego u notariusza w Łodzi ze zwycięzcą konkursu ofert: w terminie ca 90 dni od dnia wyboru zwycięzcy konkursu (koszty umowy ponosi nabywca);

- wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra konkurs zaliczone będzie na poczet ceny sprzedaży.

- wadium wpłacone przez pozostałych ulegnie zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu. Wadium przepadnie na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka;

- cała cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona przez zwycięzcę konkursu ofert i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej dzień przed datą zawarcia umowy u notariusza;

- cena minimalna powołanego prawa ustalona zostaje na 104 300,00 zł;

- kryterium wyboru nabywcy będzie najwyższa zaoferowana cena.

2. Skan operatu szacunkowego można uzyskać kierując wniosek na adres: biuro@mikuccy.pl.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu