Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

3 078 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Bełchatów, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185626

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Syndyka: ul. Narutowicza 45 lok. 4, Łódź

Syndyk masy upadłości BINŻ S.A. w upadłości ogłasza konkurs na zbycie nieruchomości z wolnej ręki w drodze konkursu ofert wg poniższych warunków:

1. sprzedaży podlega zabudowana nieruchomość gruntowa położona w Bełchatowie przy ulicy Olsztyńskiej nr 3, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działki gruntu nr 447/4, 447/7, 447/8, 447/10 i 447/12, obręb 10, m. Bełchatów - jako przedmiot prawa użytkowania wieczystego i związanego z tym prawem, prawa własności naniesień budowlanych znajdujących się na niej dla których Sąd Rejonowy w Bełchatowie prowadzi księgi wieczyste KW nr:

- działka nr 447/4 i nr 447/7 opisana w księdze wieczystej PT1B/00031182/7,

- działka 447/12 opisana w księdze wieczystej PT1B/00026781/8,

- działka nr 447/8 opisana w księdze wieczystej PT1B/00025660/7,

- działka nr 447/10 opisana w księdze wieczystej PT1B/00048562/7,

- łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi wynosi 3 067,87 m2, a łączna powierzchnia gruntu wynosi: 1,0922 ha.

Na terenie nieruchomości znajduje się: budynek produkcyjno-socjalny, budynek magazynowo - biurowy, budynek socjalny, hala produkcyjna z dwoma suwnicami, budynek magazynowy, budynek kotłowni - sprężarkowni, malarnia i piaskarnia z trzema wciągarkami, parkingi, plac betonowy oraz ogrodzenie; zgodnie z mpzp nieruchomość przeznaczona jest na zabudowę produkcyjno-usługową - 1PU(ks). Uchwałą nr XLIII/319/22 Rada Miejska w Bełchatowie ustaliła lokalizację inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej polegających na budowie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych podpiwniczonych z parkingiem podziemnym i infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na powołanych działkach, ustalając PUM: min 3000 m.k. - max 8500 m2, liczbę mieszkań: min 64, max 168, powierzchnia inwestycji: 9 832 m2.; powierzchnia zabudowy mieszkaniowej: od 900 do 2460 m2.; łączna do 4916 m2.; wysokość budynków: od 19 do 25 m; liczba kondygnacji: naziemnych do 6, podziemnych do 2.

  2. wadium w wysokości 500 000,00 zł należy wpłacić na konto masy upadłości nr 54 1140 2004 0000 3102 8248 3421 mBank SA;

3. wartość rynkowa ustalona została w drodze wyceny przez biegłego na kwotę: 3 078 000,00 zł – dla sprzedaży wymuszonej w postepowaniu upadłościowym.

Zainteresowani nabyciem mogą zgłaszać zapytania na adres: biuro@mikuccy.pl – w celu otrzymania skanu operatu szacunkowego.

Przystępujący do konkursu ofert powinien:

1. złożyć ofertę zakupu na piśmie w zaklejonej kopercie z opisem "oferta Olsztyńska" na adres biura syndyka: Maciej Mikucki, Kancelaria Mikuccy, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź do dnia 2.08.2022 roku (decyduje fizyczny wpływ oferty do biura syndyka);

   2. w ofercie należy wskazać dokładne dane osobowe, mailowe i adresowe oraz nr telefonu nabywcy;

3. wpłacić wadium w odpowiedniej wysokości na konto masy upadłości nr 54 1140 2004 0000 3102 8248 3421 mBank SA - wadium powinno być wpłacone przez składającego ofertę i zaksięgowane na w/w rachunku bankowym najpóźniej do końca dnia 2.08.2022 roku;

  4. o wyniku konkursu syndyk poinformuje oferentów mailowo lub pisemnie - w terminie 7 dni;

5. termin zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ze zwycięzcą konkursu ofert: 90 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu (koszty umowy ponosi nabywca);

  6. wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra konkurs zaliczone będzie na poczet ceny sprzedaży;

  7. wadium wpłacone przez pozostałych ulegnie zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu;

8. wadium przepadnie na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka;

9. cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona przez zwycięzcę konkursu ofert i zaksięgowana na w/w rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej dzień przed wyznaczonym dniem zawarcia umowy u notariusza;

  10. oferta, ani żadne oświadczenie nie może być złożona pod warunkiem;

  11. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa zaoferowana cena;

  12. wszelkie koszty umowy sprzedaży ponosi kupujący. 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu