Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

1 014 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Bełchatów, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185629

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Syndyka: ul. Narutowicza 45 lok. 4, Łódź

Syndyk masy upadłości BINŻ S.A. w upadłości ogłasza konkurs na zbycie nieruchomości z wolnej ręki w drodze konkursu ofert wg poniższych warunków:

1. sprzedaży podlega zabudowana nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Bełchatowie przy ulicy Stanisława Staszica, oznaczona zgodnie z ewidencją gruntów jako działka nr 451, obręb 10, m. Bełchatów, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie prowadzi księgę wieczystą KW nr: PT1B/00044839/2 - łączna powierzchnia wynosi 0,6382 ha; na terenie nieruchomości znajduje się plac betonowy oraz ogrodzenie; zgodnie z mpzp nieruchomość przeznaczona jest na zabudowę usługową - 19U;

  2. wadium w wysokości 150 000,00 zł należy wpłacić na konto masy upadłości nr 54 1140 2004 0000 3102 8248 3421 mBank SA;

3. wartość rynkowa ustalona została w drodze wyceny przez biegłego na kwotę: 1 014 000,00 zł – dla sprzedaży wymuszonej w postepowaniu upadłościowym;

Zainteresowani nabyciem mogą zgłaszać zapytania na adres: biuro@mikuccy.pl – w celu otrzymania skanu operatu szacunkowego.

Przystępujący do konkursu ofert powinien:

1. złożyć ofertę zakupu na piśmie w zaklejonej kopercie z opisem "oferta Olsztyńska" na adres biura syndyka: Maciej Mikucki, Kancelaria Mikuccy, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź do dnia 2.08.2022 roku (decyduje fizyczny wpływ oferty do biura syndyka);

  2. w ofercie należy wskazać dokładne dane osobowe, mailowe i adresowe oraz nr telefonu nabywcy;

3. wpłacić wadium w odpowiedniej wysokości na konto masy upadłości nr 54 1140 2004 0000 3102 8248 3421 mBank SA - wadium powinno być wpłacone przez składającego ofertę i zaksięgowane na w/w rachunku bankowym najpóźniej do końca dnia 2.08.2022 roku;

  4. o wyniku konkursu syndyk poinformuje oferentów mailowo lub pisemnie - w terminie 7 dni;

5. termin zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ze zwycięzcą konkursu ofert: 90 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu (koszty umowy ponosi nabywca);

  6. wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra konkurs zaliczone będzie na poczet ceny sprzedaży;

  7. wadium wpłacone przez pozostałych ulegnie zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu;

8. wadium przepadnie na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka;

9. cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona przez zwycięzcę konkursu ofert i zaksięgowana na w/w rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej dzień przed wyznaczonym dniem zawarcia umowy u notariusza;

  10. oferta, ani żadne oświadczenie nie może być złożona pod warunkiem;

  11. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa zaoferowana cena;

  12. wszelkie koszty umowy sprzedaży ponosi kupujący

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu