Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

9 435 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Rogowiec, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185631

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Syndyka: ul. Narutowicza 45 lok. 4, Łódź

Syndyk masy upadłości BINŻ S.A. w upadłości ogłasza konkurs na zbycie nieruchomości z wolnej ręki w drodze konkursu ofert wg poniższych warunków:

1. sprzedaży podlega nieruchomość gruntowa położona w Rogowcu, oznaczona jako działki gruntu nr 1054/84, 1054/185, 1054/209 i 1054/210, obręb 16 Rogowiec, gmina Kleszczów - jako przedmiot prawa użytkowania wieczystego i związanego z tym prawem, prawa własności naniesień budowlanych znajdujących się na niej – dla których Sąd Rejonowy w Bełchatowie prowadzi księgi wieczyste KW nr:

- działka nr 1054/84 opisana w księdze wieczystej PT1B/00041134/9,

- działka nr 1054/209 opisana w księdze wieczystej PT1B/00081703/1,

- działka nr 1054/185 i 1054/210 opisane w księdze wieczystej PT1B/00044611/8,

zabudowana obiektami: dwoma halami produkcyjnymi z suwnicami, budynek malarni z suwnicami, hala magazynowa z suwnicami i magazynem metalowym - łączna powierzchnia użytkowa tych budynków wynosi 12 365,13 m2, a łączna powierzchnia działek wynosi 4,6066 ha; na terenie nieruchomości znajduje się również suwnica bramowa z torowiskiem i estakadą, place betonowe, ogrodzenie oraz tor kolejowy; zgodnie z mpzp nieruchomość przeznaczona jest na zabudowę produkcyjną - 1P;

2. wadium w wysokości 1 000 000,00 zł należy wpłacić na konto masy upadłości nr 54 1140 2004 0000 3102 8248 3421 mBank SA;

3. wartość rynkowa ustalona została w drodze wyceny przez biegłego na kwotę: 9 435 000,00 zł – dla sprzedaży wymuszonej w postepowaniu upadłościowym;

Zainteresowani nabyciem mogą zgłaszać zapytania na adres: biuro@mikuccy.pl – w celu otrzymania skanu operatu szacunkowego.

Przystępujący do konkursu ofert powinien:

1. złożyć ofertę zakupu na piśmie w zaklejonej kopercie z opisem "oferta Rogowiec" na adres biura syndyka: Maciej Mikucki, Kancelaria Mikuccy, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź do dnia 2.08.2022 roku (decyduje fizyczny wpływ oferty do biura syndyka);

   2. w ofercie należy wskazać dokładne dane osobowe, mailowe i adresowe oraz nr telefonu nabywcy;

3. wpłacić wadium w odpowiedniej wysokości na konto masy upadłości nr 54 1140 2004 0000 3102 8248 3421 mBank SA - wadium powinno być wpłacone przez składającego ofertę i zaksięgowane na w/w rachunku bankowym najpóźniej do końca dnia 2.08.2022 roku;

   4. o wyniku konkursu syndyk poinformuje oferentów mailowo lub pisemnie - w terminie 7 dni;

5. termin zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ze zwycięzcą konkursu ofert: 90 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu (koszty umowy ponosi nabywca);

  6. wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra konkurs zaliczone będzie na poczet ceny sprzedaży;

  7. wadium wpłacone przez pozostałych ulegnie zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu;

8. wadium przepadnie na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie wyznaczonym przez syndyka;

9. cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona przez zwycięzcę konkursu ofert i zaksięgowana na w/w rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej dzień przed wyznaczonym dniem zawarcia umowy u notariusza;

10. oferta, ani żadne oświadczenie nie może być złożona pod warunkiem;

11. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa zaoferowana cena;

12. wszelkie koszty umowy sprzedaży ponosi kupujący. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu