Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KIELCE, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185958

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH

ul. AL. IX WIEKÓW KIELC 3
25-516 KIELCE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 10.06.2022

Znak: SPN.II.752.30.2021

dotyczy również spraw:              

znak: SPN.II.752.32.2021, SPN.II.752.44.2021, SPN.II.752.45.2021, SPN.II.752.7.2022

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 37a i 37b ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 146 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie

Wojewoda Świętokrzyski

zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe", z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.

Obwieszczenie dotyczy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia:

    08.06.2022 r. znak: SPN.II.752.30.2021 obejmującej nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków gminy Piekoszów, obręb 0016 Szczukowice, ark. 1, jako działka nr 1250/3 o pow. 0,9767 ha,

•   08.06.2022 r. znak: SPN.II.752.32.2021 obejmującej nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów gminy Piekoszów, obręb 0017 Szczukowskie Górki, ark. 2, jako działki: nr 493/2 o pow. 9,9907 ha i nr 522/2 o pow. 0,0800 ha,

    04.05.2022 r. znak: SPN.II.752.44.2021 obejmującej nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów gminy Skarżysko-Kamienna, obręb 0008 Bzinek, jako działka nr 374/3 o pow. 3,6736 ha,

    05.05.2022 r. znak: SPN.II.752.45.2021 obejmującej nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów gminy Skarżysko-Kamienna, obręb 0008 Bzinek, jako działka nr 193 o pow. 2,2732 ha,

•   06.06.2022 r. znak: SPN.II.752.7.2022 obejmującej nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów gminy Fałków, obręb 0017 Skórnice, jako działki: nr 430/32 o pow. 1,0601 ha, nr 430/34 o pow. 1,6107 ha i nr 430/36 o pow. 0,1462 ha.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37b ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji [...] treść obwieszczenia zostanie zamieszczona, na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, jak i na stronach internetowych oraz na tablicach ogłoszeń urzędów gmin, na terenie których położone są nieruchomości objęte ww. decyzjami. Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia przedmiotowego obwieszczenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim uznane zostanie, iż dokonano skutecznego doręczenia ww. decyzji, dotyczących potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. określonych w ustawie praw do nieruchomości.

Dodatkowo informuję, iż w przypadku zgłoszenia się osób, którym przysługiwałyby prawa rzeczowe do nieruchomości wymienionych w decyzjach, zostanie tym osobom udostępniona pełna ich treść. W sprawie kontaktować się można na zasadach uprzednio uzgodnionych telefonicznie (nr tel. 41-342-18-76, 41-342-15-78, 41-342-11-50) bądź za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (adres e-mail: sekretariat.wiin@kielce.uw.gov.pl), platformy ePUAP - adres skrytki: /SUWKielce/SkrytkaESP oraz operatora pocztowego lub skrzynki podawczej.

 

 

Załączniki

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu