Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KIELCE, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185960

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH

ul. AL. IX WIEKÓW KIELC 3
25-516 KIELCE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 10.06.2022

Znak: SPN.II.752.46.2021

dotyczy również spraw: SPN.II.752.24.2022, SPN.II.752.26.2022

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 146 ze zm.), w związku z art. 37a ww. ustawy z dnia 8 września 2000 r. oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

Wojewoda Świętokrzyski

zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.

Obwieszczenie dotyczy następującej nieruchomości:

Powiat Buski

Gmina Tuczępy

obręb 0010 Niziny, ark. 1

numer działki: 1008/2 o pow. 0,0516 ha, 1008/4 o pow. 0,0122 ha, 1008/5 o pow. 0,0128 ha, 1008/6 o pow. 0,0129 ha, 1008/8 o pow. 0,0316 ha, 1008/9 o pow. 0,0406 ha, 1008/10 o pow. 0,0170 ha;

Powiat Staszowski

Gmina Połaniec

obręb 0001 Połaniec Obr. 01, ark. 12

numer działki: 1802/10 o pow. 0,0616 ha;

Powiat Jędrzejowski

Gmina Małogoszcz

obręb 0017 Zakrucze

numer działki: 10/5 o pow. 0,4511 ha.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37b ust. 2 i 3 cyt. ustawy z dnia 8 września 2000 r. osoby mające prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości oraz legitymujące się dokumentami, które potwierdzają te prawa, mogą stosowne dowody na tę okoliczność przedłożyć - w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim - w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zasadach uprzednio uzgodnionych telefonicznie (nr tel. 41-342-18-76, 41-342-18-47, 342-17-32) bądź za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (adres e-mail: sekretariat.wiin@kielce.uw.gov.pl), platformy ePUAP - adres skrytki: /SUWKielce/SkrytkaESP oraz operatora pocztowego lub skrzynki podawczej. Po upływie ww. terminu wnioski PKP S.A. zostaną rozpatrzone w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy.

Wyjaśniam również, że zgodnie z treścią ww. przepisu niniejsze obwieszczenie zostanie jednocześnie zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim, na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, jak i na stronach internetowych oraz na tablicach ogłoszeń urzędów gmin, na terenie których położone są przedmiotowe nieruchomości.

Stosownie do art. 49 k.p.a. po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uważa się, iż zostało dokonane zawiadomienie o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. określonych praw do ww. nieruchomości.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu