Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

350 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

15.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OŚWIĘCIM, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186106

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

MIASTO OŚWIĘCIM

MIASTO OŚWIĘCIM - Company Logo

ul. ZABORSKA 2
32-600 OŚWIĘCIM

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

 

 

Prezydent Miasta Oświęcim

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej obejmującej działki 301/4 pow.0,0321ha objęta KR1E/00028764/9, 514/18 pow.0,1093ha, 515/16 pow.0,0648ha objęte KR1E/00029774/9 jedn. ewid. Oświęcim - miasto obręb Stare Stawy, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim. Księgi wieczyste są prowadzone w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Kościeleckiej, ul. Pod Olszyną, ul. Zagrodowej uchwalony uchwałą nr XLV/859/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 9 lutego 2018 r., poz. 1177), zmienionym uchwałą nr VIII/145/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. poz. 4335), ujednoliconym uchwałą nr XIII/234/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 18 listopada 2019 r., poz. 7967) i znajdują się w jednostce strukturalnej 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 350.000,- zł netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz.685 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.

Wadium w wysokości 60.000,- zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) należy wpłacić w terminie do dnia 17 sierpnia 2022 r. w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze - za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 oraz na tablicy przy ul. Dąbrowskiego, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim https://oswiecim.pl/urzad-miasta/ogloszenia/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 tel. 33 84 29 218. 

 

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu