Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ZGORZELEC, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185513

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA ZGORZELEC

ul. KOŚCIUSZKI 70
59-900 ZGORZELEC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Zgorzelec

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żarska Wieś, części obrębu Przesieczany i części obrębu Jędrzychowice, Gmina Zgorzelec - część A

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1 pkt 2 art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) oraz w związku z uchwałą Nr 232/21 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żarska Wieś, części obrębu Przesieczany i części obrębu Jędrzychowice, gmina Zgorzelec, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żarska Wieś, części obrębu Przesieczany i części obrębu Jędrzychowice, Gmina Zgorzelec - część A (dotyczącego terenów położonych w obrębie Żarska Wieś i Przesieczany) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem, w dniach od 23.06.2022 r. do 15.07.2022 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w pok. nr 6, w godzinach pracy urzędu.

Projekt ww. planu miejscowego wraz z prognozą będzie również dostępny na stronie internetowej BIP, Urzędu Gminy Zgorzelec w menu Prawo Lokalne, zakładka Obwieszczenia: pod adresem: https://bip.gmina.zgorzelec.pl/index.php?c=215

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyżej wymienionym projekcie planu odbędzie się w dniu 30.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sali konferencyjnej urzędu o godz. 14:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do prognozy oddziaływania na środowisko można składać uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.08.2022 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać do Wójta Gminy Zgorzelec w formie papierowej na adres: ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec lub w formie elektronicznej: na adres poczty elektronicznej: gmina@gmina.zgorzelec.pl, opatrzone tematem: „uwaga mpzp Żarska Wieś, Przesieczany” (zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.08.2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Zgorzelec.

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz.U.UE. L z 2016 r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie pod adresem: http://bip.gmina.zgorzelec.pl/ w zakładce  „Ochrona Danych Osobowych” oraz w siedzibie administratora.

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu