Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

910 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

02.09.2022 68 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BRZEG, opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34185512

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA BRZEG

ul. ROBOTNICZA 12
49-300 BRZEG

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

BURMISTRZ BRZEGU podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Jarosławcu, gmina Postomino, województwo zachodniopomorskie.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka gruntu nr 92/3 położona w Jarosławcu, gmina Postomino, powiat sławieński, woj. zachodniopomorskie; obręb nr 0006, Jarosławiec, zapisana w księdze wieczystej nr KO1E/00013223/1, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako pastwiska trwałe klasy V (Ps) — 0,2219 ha, las klasy IV (Ls) - 0,2775 ha i rowy (w) - 0,0305 ha.

Powierzchnia nieruchomości

0,5299 ha

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Jarosławiec uchwalonym przez Radę Gminy Postomino Uchwałą nr XIX/188/16 z dnia 22 czerwca 2016r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego poz. 3135 z dnia 2 sierpnia 2016 r. - działka 92/3 położona jest pod: częściowo teren zieleni leśnej (4ZL) z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, częściowo — teren usług turystycznych (5UT), dopuszcza się zabudowę rekreacji indywidualnej, dopuszcza się funkcję mieszkaniową w formie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce lub wbudowaną w jeden budynek mieszkalny, dopuszcza się obiekty małej architektury i urządzenia służące wypoczynkowi i rekreacji, dopuszcza się lokalizacje dróg wewnętrznych i parkingów.

Cena wywoławcza

910.000,00 zł (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy złotych 00/100) Cena nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług zgodnie z Interpretacją Indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31 maja 2019 roku.

Termin i miejsce przetargu

8 września 2022 roku o godz. 10.00

w siedzibie Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, pokój nr 109 (budynek A — I piętro)

Wysokość wadium

91.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta w Brzegu, prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. - nr konta 94 1090 2141 0000 0001 3528 6629 najpóźniej do dnia 2 września 2022 roku. Data dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku Gminy Brzeg.

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia

Pełne ogłoszenie o przetargach zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta w Brzegu www.brzeg.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP www.bip.brzeg.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Brzegu (obok pokoju 215)

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Informację o przetargach można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, pok. nr 215B i 216B w godz. 7.15-15.15 , tel. 77 416 04 26 i 77 404 58 36, e-mail geodezja@brzeg.pl.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu