Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BIAŁYSTOK, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186272

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT BIAŁOSTOCKI - STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU

ul. BORSUCZA 2
15-569 BIAŁYSTOK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 085 740 39 25

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 21.06.2022 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 176) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 14.06.2022 r., po rozpatrzeniu wniosku (AR.6740.3.5.2022) Burmistrza Miasta Tykocina reprezentowanego przez P. Karola Szymańskiego, złożony w dniu 22.03.2022 r., skorygowany w dniu 21.04.2022 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 105537B (ul. Jordyka) i części drogi gminnej nr 105539B (ul. Klasztorna) w Tykocinie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, położonej  na działkach nr geod:  1848, 1995, 2040/2, 1996/1, 1993/2, 1992/4, 1994/4- jednostka ewidencyjna 200212_4 gm. Tykocin, obręb 0034 Tykocin. Ograniczenie w użytkowaniu (czasowe zajęcie) działki poza pasem drogowym: jednostka ewidencyjna 200212_4 gm. Tykocin, obręb 0034 Tykocin: 1818, 1816/1, 1820/4, 1846/1, 1846/2, 1849, 1997, 1999; 2000, 2001, 2003, 2004/1, 2004/2, 2005, 2006, 2007/1, 1993/1, 1992/3, 1996/2 - przebudowa sieci energetycznej;  jednostka ewidencyjna 200212_4 gm. Tykocin, obręb 0034 Tykocin: 1946, 1947 - roboty związane z przebudową wlotów skrzyżowania. Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje: budowę nawierzchni jezdni z kamienia polnego, budowę chodnika z kostki granitowej, budowę zjazdów z kostki granitowej, budowę wyniesionego skrzyżowania z kostki granitowej, budowę kanału technologicznego, rozbiórkę kanalizacji deszczowej, przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej, budowę sieci oświetlenia drogowego, rozbiórkę sieci elektroenergetycznej, przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej, Z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości: jednostka ewidencyjna 200212_4 gm. Tykocin, obręb 0034 Tykocin nr geod. 1996 na działki nr 1996/1 i 1996/2;  nr geod. 1993 na działki nr 1993/2 i 1993/1; nr geod. 1992/2 na działki nr 1992/4 i 1992/3; nr geod. 1994/1 na działki nr 1994/4 i 1994/3. Działki przewidziane do włączenia w pas drogowy nr 105537B (ul. Jordyka) i część drogi gminnej nr 105539B (ulica Klasztorna): 1996/1, 1993/2, 1992/4, 1994/4 obręb 0034 Tykocin, j. ewid. 200212_4 gm. Tykocin. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury,  ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 11, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400.

Na podstawie art. 49 Kpa oraz art. 11f ust. 3 specustawy drogowej doręczenie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w stosunku do innych stron postępowania niż wnioskodawca uważa się za dokonane po upływie 14 od dnia publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczeń zamieszczonego na tablicy ogłoszeń i bip w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w Urzędzie Gminy w Tykocinie oraz prasie lokalnej. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli, zmieniono zasady przyjmowania Klientów w Starostwie Powiatowym w Białymstoku. W związku z tym, skorzystanie z ww. uprawnienia jest możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu konkretnego terminu wizyty telefonicznie pod numerem 085 740 39 25 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (pokój nr 11).

 

                                   

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu