Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186341

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

ZARZĄD ZIELENI M.ST. WARSZAWY

ZARZĄD ZIELENI M.ST. WARSZAWY - Company Logo

ul. HOŻA 13 A
00-528 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

ogłasza pisemny konkurs na wydzierżawienie na okres do 30.09.2022 i od 01.04.2023 do 30.09.2023 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy Bulwarze B. Grzymały-Siedleckiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej z pojazdów typu food truck, uzupełnionej usługami towarzyszącymi.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 845,0 m2, położona w Warszawie, w Dzielnicy Śródmieście przy Bulwarze B. Grzymały-Siedleckiego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne (część) nr 133/5 i nr 134/1 z obrębu 5-04-08, stanowiące odpowiednio własność m.st. Warszawy (dz. 133/5) i Skarbu Państwa (dz. 134/1), dla którego organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy, uregulowane w księgach wieczystych nr WA4M/00235171/0 i nr WA4M/00444748/4.

Cele i wymagania Organizatora Konkursu zostały przedstawione w Informatorze konkursowym.

Miesięczny czynsz wywoławczy netto wynosi: 17 900,-zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych).

Oferowany czynsz netto nie może być niższy od czynszu wywoławczego.

Czynsz będzie powiększony o podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

Wnoszenie opłat

Opłaty z tytułu czynszu będą dokonywane z góry przelewem na rachunek bankowy Zarządu Zieleni m. st. Warszawy, w terminie do dnia 10-tego każdego miesiąca, bez odrębnego wezwania, niezależnie od terminu doręczenia faktury.

Wadium

Wadium za nieruchomość w wysokości 36 000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 0/100), należy wpłacić na rachunek bankowy Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w CITI HANDLOWY Banku Handlowym w Warszawie S.A. nr rachunku 91 1030 1508 0000 0005 5110 7035 z dopiskiem „Wadium - Pisemny konkurs na wydzierżawienie nieruchomości położonej na Bulwarze B. Grzymały-Siedleckiego – food truck” w terminie do dnia 30.06.2022 r.

UWAGA! Decyduje data uznania środków na rachunku bankowym Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 5 dni roboczych) od ogłoszenia wyników konkursu, odwołania konkursu bez podania przyczyny do czasu upływu terminu na składanie ofert konkursowych, zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, uznania konkursu za nierozstrzygnięty, wycofania oferty przez oferenta przed terminem rozpoczęcia części jawnej konkursu.

Kaucja uiszczona na poczet umowy dzierżawy stanowi sumę dwukrotności miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto oraz kaucji z tytułu zabezpieczenia przestrzegania ustalonych warunków udzielania zgody na poruszanie się pojazdami mechanicznymi, określonych w załączniku nr 4 do projektu umowy dzierżawy.

Wadium wniesione przez oferenta, który konkurs wygrał, zalicza się na poczet kaucji tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy.

Pozostała kwota kaucji zostanie uiszczona przez Dzierżawcę przelewem na depozytowy rachunek bankowy Wydzierżawiającego: 91 1030 1508 0000 0005 5110 7035 Citi Handlowy Bank Handlowy w terminie wskazanym w umowie dzierżawy.

W przypadku nie uiszczenia kaucji w terminie wskazanym powyżej, Wydzierżawiającemu przysługiwać będzie prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

W takiej sytuacji Organizator Konkursu będzie mógł zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta uzyskała kolejny najwyższy wynik.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie stawi się w miejscu i w terminie zawarcia umowy podanym w zawiadomieniu.

Termin składania ofert

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 01.07.2022 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przy ul. Kruczej 5/11D, sekretariat, I piętro.

W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data wpływu do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Kryteria oceny ofert

Wymagania dotyczące treści i zakresu oferty konkursowej opisane są w Regulaminie Konkursu.

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów, którym nadaje się następujące wagi:

  1. oferowany czynsz                                                                                                            30 pkt,
  2. sposób zagospodarowania, informacja wizualna i promocja                                          30 pkt,
  3. oferta gastronomiczna                                                                                                    30 pkt,
  4. doświadczenie i referencje w prowadzeniu działalności gastronomicznej                     10 pkt.

Termin konkursu

Część jawna konkursu zostanie przeprowadzona w dniu 01.07.2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przy ul. Kruczej 5/11D w Warszawie, parter, sala nr 9.

W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i które:

  • terminowo wpłacą wadium,
  • złożą oświadczenie, że zapoznali się z treścią Informatora konkursowego, Regulaminu konkursu oraz projektu umowy dzierżawy z załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń,
  • złożą oświadczenie, że nie zalegają z opłatami na rzecz m.st. Warszawy,
  • złożą zaświadczenie, nie starsze niż z miesiąca poprzedzającego ogłoszenie konkursu, iż nie zalegają z opłatami na rzecz Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub złożą oświadczenia o braku zaległości w ww. opłatach wraz z pisemnym zobowiązaniem się do dostarczenia aktualnych zaświadczeń (wystawionych za ostatni okres rozliczeniowy) przed zawarciem umowy,
  • złożą prawidłową pisemną ofertę w zamkniętej kopercie zgodną z wymaganiami zawartymi w materiałach konkursowych.

Organizator konkursu dopuszcza możliwość złożenia oferty w konkursie przez kilka osób lub podmiotów wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja).

W przypadku oferty składanej w konkursie przez kilka osób lub podmiotów wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja) pod uwagę będzie brane doświadczenie poszczególnych wspólników spółki cywilnej, czy też podmiotów tworzących konsorcjum. 

Materiały konkursowe są dostępne na stronie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy www.zzw.waw.pl.

Informacje na temat konkursu będą udzielane wyłącznie w godzinach 08:00-16:00, od poniedziałku do piątku do dnia 27.06.2022 r., pod numerem telefonu: 22 277 42 43 i 22 277 42 19.

Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nie przystąpi do zawarcia umowy w podanym miejscu i terminie, Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. W takiej sytuacji Organizator konkursu będzie mógł zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta uzyskała kolejny najwyższy wynik.

Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do zmiany warunków pisemnego konkursu do czasu wpłynięcia pierwszej oferty, jak również zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny do chwili upływu terminu na składanie ofert konkursowych.

Dyrektorowi Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przysługuje prawo zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

O skorzystaniu z któregokolwiek z powyższych uprawnień Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy informuje niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia konkursu.

Oferent może wycofać złożoną ofertę przed terminem rozpoczęcia części jawnej konkursu. O fakcie tym powinien poinformować Organizatora na piśmie oraz dołączyć kopię potwierdzenia złożenia oferty wystawioną przez Organizatora konkursu (przy ofertach złożonych osobiście). Wycofanie oferty po rozpoczęciu części jawnej konkursu nie jest możliwe.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do udziału w konkursie dla osób zainteresowanych.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu