Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

20.07.2022 20 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

LĘBORK, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186342

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Mieszkania/domy

URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU

URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU - Company Logo

ul. ARMII KRAJOWEJ 14
84-300 LĘBORK

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza

II przetargi ustne nieograniczone

 

1. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o  powierzchni 46,97 m2 (lokal mieszkalny składa się  z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju) przy  ul. Kossaka 10 wraz ze sprzedażą 103/1000 udziału   w nieruchomości – stanowiącej działkę nr 53/2 obręb 4 o powierzchni 278 m2,   KW SL1L/00019477/3.

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka nieruchomość znajduje się na terenie elementarnym 07.06.MC o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej.

I przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 02.06.2022r.

Przetarg odbędzie się 20.07.2022r. o godz. 12.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Cena wywoławcza                                 129.000,00 zł

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 553,32 + koszt ogłoszenia prasowego. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 13.000,00 zł.

 

2. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o  powierzchni 47,44 m2 (lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni,  łazienki, WC i przedpokoju) przy ul. Kościuszki 8 wraz ze sprzedażą 138/1000 udziału  w nieruchomości – stanowiącej działkę nr 97/1 obręb 11 o powierzchni 263 m2, KW SL1L/00030400/6.

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka nieruchomość znajduje się na terenie elementarnym MW-5 o przeznaczeniu terenu: a/ podstawowy – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, b/ uzupełniającym – usługi nieuciążliwe.

I przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 01.06.2022r.

Przetarg odbędzie się 20.07.2022r. o godz. 12.30 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Cena wywoławcza                                 149.000,00 zł

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 476,71 zł + koszt ogłoszenia prasowego.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  15.000,00 zł.

 

3. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o  powierzchni 52,00 m2 (lokal mieszkalny składa się  z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju) przy  ul. Grudziądzka 5 wraz ze sprzedażą 720/10000 udziału w nieruchomości – stanowiącej działkę nr 31/2 obręb 11 o powierzchni 536 m2, KW SL1L/00030811/0.

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka nieruchomość znajduje się na terenie elementarnym MW.2 – tereny przeznaczone na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

I przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 01.06.2022r.

Przetarg odbędzie się 20.07.2022r. o godz. 13.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Cena wywoławcza                                 159.000,00 zł

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 460,31 + koszt ogłoszenia prasowego. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 16.000,00 zł.

 

 

 

 

 

Ogólne warunki przetargów:

Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem dokładnego adresu lokalu) będzie można wpłacać  w Banku Pekao SA na konto Gminy Miasto Lębork Nr 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508  lub przelewem na powyższe konto nie później niż do dnia 14.07.2022r.  W razie wpłat na konto przelewem, wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 14.07.2022r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu,  że warunek wpłaty nie został spełniony. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie  z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz. 1380). Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone  w dniu 21.07.2022r. w godz. 12.00-17.00 w Banku Pekao SA Oddział w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 18 lub przelewem do dnia 21.07.2022r. na wskazane konto. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargów, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości     o miejscu  i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów. Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargu obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lęborka. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę. Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się  w Referacie Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym  na I piętrze UM budynek E (pokój 10) i jest do wglądu w godz. 8.00-14.00 tel. 059 8637824. Ogłoszenia o przetargach zamieszczone są na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicy ogłoszeń UM Lębork (I piętro budynku E Urzędu Miejskiego). Zastrzega się prawo do odwołania przetargu  z ważnych powodów. Burmistrz Miasta poda do publicznej wiadomości informację  o odwołaniu, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

 

                                                                                        Burmistrz Miasta Lęborka

                                                                                                  Witold Namyślak

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu