Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

99 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

17.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

21.07.2022 22 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

LĘBORK, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186340

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Mieszkania/domy

URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU

URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU - Company Logo

ul. ARMII KRAJOWEJ 14
84-300 LĘBORK

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza

            III  przetarg ustny nieograniczony                      

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o  powierzchni 40,92 m² (lokal mieszkalny składa się    z dwóch pokoi, kuchni i łazienki) przy ul. Syrokomli 1  wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. 8,41 m2 oraz ze sprzedażą 109/1000 udziału w nieruchomości – działce nr 77/17, obręb 4 o powierzchni 622 m2, KW SL1L/00037060/9.

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z planem miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka nieruchomość znajduje się na terenie elementarnym 07.06.MC – tereny zabudowy mieszkaniowej  i usługowej.

I przetarg ustny nieograniczony był przeprowadzony w dniu 30.03.2022r.

II przetarg ustny nieograniczony był przeprowadzony w dniu 25.05.2022r.

Przetarg odbędzie się 21.07.2022r. o godz. 12.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy  ul. Armii Krajowej 14.

 

Cena wywoławcza                                99.000,00 zł

 

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości  584,92 zł + koszt ogłoszenia prasowego. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości na którą składają się cena lokalu wraz z udziałem w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  10.000,00 zł.

Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem dokładnego adresu lokalu) będzie można wpłacać  w Banku Pekao SA na konto Gminy Miasto Lębork Nr 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508  lub przelewem na powyższe konto nie później niż do dnia 15.07.2022r.  W razie wpłat na konto przelewem, wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 15.07.2022r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza,       że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi  w ogłoszeniu. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium    w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie  z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza,  a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz. 1380). Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone      w dniu 22.07.2022r. w godz. 12.00-17.00 w Banku Pekao SA Oddział w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 18 lub przelewem do dnia 22.07.2022r. na wskazane konto. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie  do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości  o miejscu  i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargu obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lęborka. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę. Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Referacie Zasobów Komunalnych na I piętrze UM (budynek E, pokój nr 10) i jest do wglądu w godz. 8.00-14.00 tel.059 8637-824. Ogłoszenia  o przetargach zamieszczone są na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicy ogłoszeń UM Lębork (I piętro budynku E Urzędu Miejskiego). Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Burmistrz Miasta poda do publicznej wiadomości informację  o odwołaniu,  z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

 

                                                                                        Burmistrz Miasta Lęborka

                                                                                               Witold Namyślak

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu