Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186356

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Inne

DEBTOR NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWID

ul. RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 2C
00-843 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Warszawa, dnia 15 czerwca 2022 roku

 

I OGŁOSZENIE O KOLEJNEJ

ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI

DEBTOR NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO W LIKWIDACJI

W nawiązaniu do opublikowanych w dniu 30 grudnia 2021 roku, 13 stycznia 2022 roku i 27 stycznia 2022 roku ogłoszeń o otwarciu likwidacji Debtor Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji (dalej: „Fundusz") oraz ogłoszeń  opublikowanych w dniu 3 marca 2022 roku oraz 10 marca 2022 roku o zmianie terminu zakończenia likwidacji Funduszu, a także ogłoszeń o kolejnej zmianie terminu zakończenia likwidacji Funduszu opublikowanych w dniu 17 marca 2022 roku oraz 24 marca 2022 roku a także w dniu 14 kwietnia 2022 roku i 21 kwietnia 2022 roku oraz 17 maja 2022 roku oraz 24 maja 2022 roku Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej: „Towarzystwo" lub „Likwidator”) z siedzibą w Warszawie (00-843), Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000256540, NIP 1080001923, kapitał zakładowy 962.735 złotych (opłacony w całości), działając jako Likwidator Funduszu niniejszym ogłasza o zmianie terminu zakończenia likwidacji Funduszu z dnia 30 czerwca 2022 roku na dzień 29 lipca 2022 roku.

Przesłanką rozpoczęcia likwidacji Funduszu zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. b) statutu Funduszu było podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu o rozwiązaniu Funduszu w drodze likwidacji. Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Inwestorów likwidacja Funduszu rozpoczęła się z dniem 28 grudnia 2021 roku.

W związku ze zgłoszeniem przez wierzyciela roszczenia wobec Funduszu nie wynikającego z tytułu uczestnictwa w Funduszu, Likwidator wyznaczył nową datę zakończenia likwidacji Funduszu na dzień 29 lipca 2022 roku.

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty wypłaty dla Uczestników Funduszu, po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów Funduszu, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu w planowanym terminie do dnia 28 lipca 2022 roku.

Niniejszego ogłoszenia Likwidator dokonuje w związku z wymogiem §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2005 nr 114, poz. 963). Ogłoszenie to jest pierwszym z dwóch przewidzianych powyższym przepisem.

Wszystkie pojęcia pisane wielką literą w niniejszym ogłoszeniu mają znaczenie nadane im w Statucie Funduszu.

Adres do korespondencji z Likwidatorem:

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu