Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KOŚCIERZYNA, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186396

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Praca i Szkolenia, Konkursy na stanowisko

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE SP. Z O.O

ul. UL. PIECHOWSKIEGO 36
83-400 KOŚCIERZYNA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie

ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

Wiceprezesa Zarządu spółki pod firmą Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie

Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie ustaliła następujące zasady postępowania kwalifikacyjnego i wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. Pisemne zgłoszenia kandydatów mogą być składane w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 8 lipca 2022 r., do godz. 12.00. Zgłoszenia winny być nadane listem poleconym na adres spółki pod firmą Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie, adres 83-400 Kościerzyna, ul. Piechowskiego 36 lub złożone osobiście w siedzibie Spółki. W każdym przypadku decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Spółki.
 2. Zgłoszenia kandydatów powinny być adresowane do Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Tadeusza Jędrzejczyka i doręczone do Spółki w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – nie otwierać”.
 3. Kandydat na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące kryteria:
 • posiadać wykształcenie wyższe;
 • posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki;
 • legitymować się co najmniej pięcioletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym

albo

ukończonymi studiami podyplomowymi na kierunku zarządzanie lub Master of Business Administration (MBA) - i co najmniej trzyletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym;

 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
 • kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972r. powinni dołączyć informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1633).

Dodatkowymi atutami będą:

  • wykształcenie z zakresu ekonomii, w tym również ukończone studia podyplomowe z zakresu ekonomii;
  • wykształcenie w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia lub wykształcenie  medyczne;
  • posiadanie specjalistycznych uprawnień, certyfikatów, ukończenie studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie; 
  • znajomość języków obcych.
 1. Do zgłoszenia kandydaci winni dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydatów, w tym w szczególności:
 • CV kandydata;
 • list motywacyjny kandydata;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych kandydata;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych przez kandydata;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych przez kandydata i braku bycia skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego przez kandydata;
 • oświadczenie o posiadaniu co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończonych studiach podyplomowych na kierunku zarządzanie lub Master of Business Administration (MBA) - i co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące kandydata, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia zgłoszenia;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody przez kandydata na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 • oświadczenie, że w stosunku do kandydata nie toczy się żadne postępowanie karne lub karno-skarbowe;
 • oświadczenie lustracyjne kandydata w związku z wyrażeniem zgody na kandydowanie i objęcie funkcji Wiceprezesa Zarządu lub oświadczenie o nie podleganiu obowiązkowi złożenia oświadczenia lustracyjnego;
 • oświadczenie o prowadzeniu/nie prowadzeniu przez kandydata działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.
 1. Do zgłoszenia kandydat dołącza ponadto dokumenty, w oryginałach lub uwierzytelnionych odpisach, potwierdzające kwalifikacje kandydata. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty i informacje.
 2. Zgłoszenie kandydata złożone po upływie terminu oraz zgłoszenie niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu nie podlega rozpatrzeniu, a kandydat nie bierze udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym zostanie powiadomiony listem poleconym.
 3. Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego postępowania nastąpi w dniu 14 lipca 2022 r. w siedzibie Spółki.
 4. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 5. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny kandydata będzie następujący zakres zagadnień:
 • wiedza kandydata o zakresie oraz przedmiocie działalności spółki pod firmą Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie;
 • znajomość kandydata zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem podmiotem leczniczym, w tym realizującym stacjonarne świadczenia medyczne;
 • znajomość kandydata zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 • znajomość kandydata zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 • znajomość kandydata zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu w Spółce oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania tej funkcji;
 • znajomość kandydata zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości.
 1. W przypadku ubiegania się o stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki przez kandydata, który pełnił już funkcje Prezesa lub członka Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza oceniając przydatność kandydata dokona oceny jego działalności za okres pełnionej funkcji, biorąc pod uwagę sposób wykonywania obowiązków, efekty podejmowanych czynności.
 2. Kandydatom udostępnia się do wglądu informacje o Spółce: Akt założycielski spółki
  z ograniczoną odpowiedzialnością, sprawozdanie finansowe za lata 2020 i 2021 r. 
 3. Informacje o Spółce, kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki pod firmą Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie, przy ul. Piechowskiego 36, w dniach od 22 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022 r., w godzinach 8.00-15.00.
 4. Rada Nadzorcza powiadomi listami poleconymi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
 5. Każdy z kandydatów ma prawo do wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 6. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie jako rezygnacja z udziału w postępowaniu.
 7. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i wyłaniania kandydatów.

 

 

 

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu