Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WEJHEROWO, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186397

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MIASTO WEJHEROWO

GMINA MIASTO WEJHEROWO - Company Logo

ul. PLAC JAKUBA WEJHERA 8
84-200 WEJHEROWO

PREZYDENT MIASTA

WEJHEROWA

 

 

                                Pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, tel. (58) 677-70-00, fax. 672-12-57, e-mail: miasto@wejherowo.pl

 

Wejherowo, 17.06.2022 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Dworcowej i Kwiatowej

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.  Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.  Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), a także Uchwały Nr VIIIk/VII/61/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Dworcowej i Kwiatowej

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Dworcowej i Kwiatowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27.06.2022 r. do 18.07.2022 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Wejherowa w zakładce Obwieszczenia.

               Osoby zainteresowane wyłożonym projektem zmiany planu prosimy o wcześniejsze zgłoszenie zamiaru wglądu do dokumentu telefonicznie (nr 58 677 71 43), drogą elektroniczną (urbanistyka@um.wejherowo.pl) lub pisemnie.

               Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 12.07.2022 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 (sala konferencyjna III p.).

 

            Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Wejherowa z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail urbanistyka@um.wejherowo.pl lub poprzez platformę ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.08.2022 r.

 

 

                                                           Prezydent Miasta Wejherowa

                                                           Krzysztof Hildebrandt

 

 

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Wejherowa w zakładce Ochrona Danych Osobowych: https://bip.wejherowo.pl/unzip/wejherowo_8896/26_07_2019_09_24_19_klauzula_informacyjna_mpzp.pdf

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu