Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

14.07.2022 18 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Oborniki Śląskie, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186575

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

ul. CZERSKA 8/10
00-732 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Syndyk masy upadłości Zakładów Wyrobów Cukierniczych „MIŚ” sp. z o.o. w upadłości ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT zgodnych z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży NA NABYCIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYM IM PRAWw skład których wchodzą:

PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Piłsudskiego 23-29, AM-13, w obrębie 0001 Oborniki Śląskie, w granicach działki gruntu nr 113/1 o pow. 1,2532 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00011848/6 – za cenę nie niższą niż 3.905.496,00 (trzy miliony dziewięćset pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) zł.

RUCHOMOŚCI w postaci maszyn, urządzeń i innych elementów stanowiących wyposażenie zakładu produkcyjnego.

Szczegółowe zestawienie ruchomości wraz z cenami wywoławczymi można uzyskać w kancelarii syndyka lub drogą poczty elektronicznej. ■ Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 14 lipca 2022 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu) pod adresem: Kancelaria Syndyka, ul. Gen. J. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław. ■ Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości przedmiotu oferty na rachunek bankowy masy upadłości Zakładów Wyrobów Cukierniczych „MIŚ” sp. z o.o. w upadłości o numerze 02 1750 1064 0000 0000 2180 0098, z podaniem w tytule przelewu „WADIUM”. Złożona oferta winna być pod rygorem jej odrzucenia zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który można uzyskać bezpośrednio w kancelarii syndyka lub drogą poczty elektronicznej. ■ Zapytania można kierować telefonicznie pod numerami: 71 339 02 41, 698 934 460 w godzinach od 10.00 do 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres: kdp@kdp.net.pl. ■ Przedmioty sprzedaży można oglądać po wcześniejszym umówieniu terminu. ■ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2022 r.  ■ Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia procedury sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu