Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CHEŁMŻA, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186598

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MIASTO CHEŁMŻA

ul. GEN. JÓZEFA HALLERA 2
87-140 CHEŁMŻA

O G Ł O S Z E N I E

                                      BURMISTRZA   MIASTA   CHEŁMŻY

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowo – zachodniej części miasta Chełmża.

 

 

Na    podstawie    art.  17   pkt   1  ustawy   z   dnia   27   marca  2003 r.    o planowaniu
i   zagospodarowaniu      przestrzennym  ( Dz. U . z  2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam,
o  podjęciu  przez  Radę Miejską Chełmży uchwały nr  XXXV/282/22 z dnia 9 czerwca   2022  r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania    przestrzennego w południowo-zachodniej części miasta Chełmża.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowym zakresie.

               Zainteresowani   mogą   składać  wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego  oraz do prognozy oddziaływania na środowisko   w  terminie   23   dni, licząc od dnia ogłoszenia.

           Wnioski   należy   składać     na     piśmie     na     adres   Urzędu   Miasta       Chełmży, 
ul. Gen. J.  Hallera 2, 87-140 Chełmża lub na adres e-mail 
um@chelmza.pl

   Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Chełmży.

 

 

                                                                                                                              Burmistrz Miasta Chełmży

                                                                                                                              - mgr Jerzy Czerwiński

 

 

Chełmża, dnia 15 czerwca 2022 r.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu