Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

14.07.2022 18 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186567

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Usługi

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WOLA ADMINISTRACJA OSIEDLA GÓRCE

ul. ŁAGOWSKA 3
01-464 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 609 098 994

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA  

Administracja Osiedla GÓRCE 

 

ZAPRASZA DO PRZETARGU 

SM WOLA Administracja Osiedla GÓRCE, ul. Łagowska 3, 01-464 Warszawa, ogłasza przetarg w zakresie odśnieżania, zwalczania śliskości i wywozu śniegu oraz koszenia trawników, ogródków przydomowych i przycinania żywopłotów na terenie Osiedla GÓRCE w Warszawie. 

Oferty należy składać w Sekretariacie Administracji Osiedla GÓRCE, 01-464 Warszawa, ul. Łagowska 3, w terminie do 14.07.2022 r. do godz. 15.00. Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej Administracji Osiedla GÓRCE w dniu 15.07.2022 r. o godz. 11.00. 

Rozpatrzenie oferty uwarunkowane jest wniesieniem wadium w wysokości 15 000 zł (wadium podlega zwrotowi w wysokości nominalnej w przypadku niewybrania oferty w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert). 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście lub uzyskać drogą e-mailową pod warunkiem wniesienia opłaty w wysokości 50,00 zł (opłata nie podlega zwrotowi). Potwierdzenie opłaty należy przesłać drogą e-mailową na adres: gorce@smwola.com.pl lub okazać przy odbiorze specyfikacji. Opłatę za SIWZ i wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: SM WOLA Administracja Osiedla GÓRCE, PKO BP SA VII O. Warszawa nr 23 1020 1185 0000 4502 0142 8424. 

Informacji w sprawach związanych z przetargiem i przedmiotem zamówienia udziela Pan Mirosław Borucki, Kierownik Działu Eksploatacyjno-Technicznego ADM GÓRCE, tel. 609 098 994, e-mail: m.borucki@smwola.com.pl. Czas związania ofertą z Zamawiającym - 30 dni od dnia otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu unieważnienia przetargu. Zamawiającemu przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi ofertami. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu