Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

600 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Leszczynek, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186642

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

FIRMA BUDMEL WOJCIECH ŻUK

ul. LESZCZYNEK 49
99-300 KUTNO

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 694 834 447

Sygn. akt:

XIV GUp 256/18

 

Syndyk masy upadłości Wojciecha Żuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma „BUDMEL”  Wojciech Żuk w Kutnie   sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert należące do upadłego prawo użytkowania wieczystego nieruchomości  położonej  w  miejscowości  Leszczynek gm. Kutno ( siedziba firmy Budmel), działka nr 88 o pow. 0,34 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Kutnie  prowadzi  księgę Wieczystą KW nr LD1K/00025534/5

                                              za cenę nie niższą niż  600.000 zł

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim w zaklejonej kopercie z napisem: ”Oferta zakupu nieruchomości” w terminie  14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, do godziny 15.00 w ostatnim dniu terminu składania ofert. Oferta powinna zawierać dane oferenta, oferowaną cenę, dowód wpłaty wadium, termin zapłaty ceny oraz oświadczenie, iż zapoznał się z warunkami sprzedaży. Oferta ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie może być złożone pod warunkiem. Przystępujący do konkursu powinien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości o nr:

                                                 10 1020 3408 0000 4602 0384 0816

W przypadku złożenia oferty przez podmiot gospodarczy należy dołączyć aktualny odpis z CEDIG lub z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną należy załączyć oświadczenie, iż współmałżonek wyraża zgodę na zakup nieruchomości lub oświadczenie o zawarciu umowy rozdzielności majątkowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet ceny sprzedaży, wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu, wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia   uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka. Cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy.

Umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia wyboru oferty.

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

 

Ofertę należy złożyć  na adres biura syndyka:  90-441 Łódź, al. Kościuszki 123 p. 401.

Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu, informacje o przedmiocie sprzedaży udzielane są   pod nr 694 834 447.

Syndyk zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu