Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186677

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Usługi

MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ENERGETYKA

MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ENERGETYKA - Company Logo

ul. ZWIERZYNIECKA 8 A
00-719 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyka”

Osiedle „Stegny Północ”

02-758 Warszawa, ul. Czarnomorska 11, tel. 22 842 02 29, fax 22 842 02 29

e-mail: sekretariat@stpn.msmenergetyka.pl; www.msmenergetyka.pl

Warszawa, dnia 20.06.2022 r.

 

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
NR 6/2022
(w trybie przetargu nieograniczonego)

na prowadzenie konserwacji instalacji wod.-kan., c.o., p.poż.
i pogotowia technicznego w zasobach Administracji Osiedla „Stegny Północ” w Warszawie

 

Termin realizacji zamówienia: czas nieokreślony

 

Formularz Specyfikacji (SWZ) zawierającej szczegółowe materiały przetargowe zostanie przesłany na adres mailowy Oferenta  po dokonaniu opłaty za SWZ na konto MSM „Energetyka" 127 O/PKO BP S.A. nr 06 1020 1156 0000 7302 0006 5045 i przesłaniu skanu potwierdzenia przelewu opłaty na adres: MSkolorzynska@stpn.msmenergetyka.pl
w dniach: pn.-pt. w godz. 7:30 – 15:30

W sprawach formalnych do kontaktu z oferentami upoważniona jest:

Monika Skołorzyńska - tel. 22/ 858 24 42 wew. 17

W sprawach technicznych do kontaktu z oferentami upoważniony jest:

Piotr Kobusiński - tel. 22/ 858 24 42 wew. 21

 

Od Oferentów wymagane jest wniesienie wadium w formie pieniądza

w wysokości: 5 000,00 PLN

 

Oferent, który nie uzyskał od Zamawiającego SWZ zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.

         Cena Specyfikacji Warunków Zamówienia: 50,00 PLN

Materiały przetargowe nie podlegają zwrotowi oraz  nie podlega zwrotowi wniesiona za nie opłata.

            Termin zakupu i wysyłania materiałów przetargowych do dnia 01.07.2022 r.

 

Składanie ofert: w siedzibie Zamawiającego - Administracja Osiedla „Stegny Północ”
ul. Czarnomorska 11, do dnia 05.07.2022 r. do godz. 900

Otwarcie ofert: w siedzibie Zamawiającego - Administracja Osiedla „Stegny Północ”
ul. Czarnomorska 11 w sali konferencyjnej dnia 05.07.2022 r. o godz. 1100

 

O cenach złożonych ofert Oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie w dniu 05.07.2022 r. za pośrednictwem e-mail.

 

Dodatkowe informacje przetargowe:

 

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn oraz do nieponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za zakup przez Oferentów materiałów przetargowych i przygotowania przez nich ofert.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału zamówienia na więcej niż jednego oferenta.
  3. Koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty bez względu na wynik postępowania przetargowego ponosi Oferent.
  4. Dokumenty przetargowe dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
  5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, którą Oferent opisuje swoją nazwą, numerem oraz tytułem postępowania, którego dotyczy.
  6. Postępowanie przetargowe przeprowadzane jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w MSM „Energetyka”.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu