Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

POZNAŃ, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186706

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

ul. WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU AL. NIEPODLEGŁOŚCI 34
61-714 POZNAŃ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

 

 

    1. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Ogłasza

Trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Tomyślu

 

1. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów, jako obręb Nowy Tomyśl, arkusz mapy 16, działka nr 1619/4 o pow. 1,0065 ha., dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1N/00027786/0.

2. Cena wywoławcza wynosi 450 000,00 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym dodatkowo nabywca zostanie obciążony kosztami postępowania, na które składają się koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi. Koszty dodatkowe nie podlegają licytacji. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT 23%.

3. Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych.

  1. Warunkami uczestnictwa w przetargu są:
  1. wniesienie gotówką wadium w wysokości 45 000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w Banku PKO B.P. S.A I Oddział w Poznaniu Nr 74 1020 4027 0000 1302 0403 1241 do dnia 15 lipca 2022 r.
  2. posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności lub współwłasności do przyległych nieruchomości, czego dowodem będzie wydruk księgi wieczystej lub (w przypadku braku księgi w formie elektronicznej) złożenie odpisu zwykłego księgi wieczystej oraz pisemne oświadczenie o chęci uczestnictwa w przetargu złożone przez właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości przyległych. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu w formie pisemnej wyznacza się do dnia                       18 lipca 2022 r. Zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, parter, do godziny 15.00 - osobiście, przez platformę ePuap lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do Urzędu).

5. Przetarg odbędzie się 27 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala konferencyjna nr 1124, XI piętro.

6. Szczegółowy opis nieruchomości oraz warunki przystąpienia do przetargu określone są w ogłoszeniu o przetargu dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, na stronie internetowej www.umww.pl w zakładce Urząd > Departamenty > Departament Gospodarki Mieniem > Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży lub wynajęcia i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

7. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, tel. (61) 626 65 46, 626 65 55, e-mail dg.sekretariat@umww.pl.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu