Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

GNOJNIK, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186729

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD GMINY W GNOJNIKU

ul. GNOJNIK 363
32-864 GNOJNIK

Ogłoszenie w związku z podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U.2022.503)

Wójt Gminy Gnojnik

zawiadamia

o podjęciu przez Radę Gminy Gnojnik uchwały Nr XXXVI/327/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik, uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Gnojniku Nr XXXI/300/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1134 dla części terenów miejscowości Gnojnik, Uszew oraz Zawada Uszewska – w zakresie obejmującym zmianę przeznaczenia:

 1. obszaru S - obejmującego część terenu położonego w miejscowości Gnojnik oznaczonego symbolem  A22 P-ZW,S (dz. nr  606/2, 606/4),
 2. obszaru T – obejmującego część terenu położonego w miejscowości Gnojnik oznaczonego symbolem A109 RP (część dz. nr 1010, 1011),
 3. obszaru U - obejmującego część terenów położonych w miejscowości Gnojnik oznaczonych symbolami A32 KD-GP; A42 UN,PU*-ZW,S; A165 PU*-ZW,S; (część dz. 176, 177/1, 177/2, 178, 179, 180, 181/2) oraz część terenów A41 UN,PU*-ZW,S; A281 UN,PU**-ZW,S                           (część dz. 171/3, 172/1, 173, 175),
 4. obszaru W - obejmującego część terenu położonego w miejscowości Uszew oznaczonego symbolem  E59 RP (część dz. nr  482),
 5. obszaru Z - obejmującego część terenu położonego w miejscowości Zawada Uszewska oznaczonego symbolem  F11 U/MN-ZW,S (dz. nr  69 oraz część dz. 71,72).

oraz o podjęciu

przez Radę Gminy Gnojnik uchwały Nr XXXVII/329/2022 z dnia 30 maja 2022.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik, uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Gnojniku Nr XXXI/300/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1134 – w zakresie obejmującym zmiany przeznaczenia:

 1. obszaru M - obejmującego część terenu położonego w miejscowości Uszew oznaczonego symbolem E199 MN,UTL** oraz E46 RZ/RD (cz. dz. nr 1389/2);
 2. obszaru N - obejmującego część terenu położonego w miejscowości Uszew oznaczonego symbolem E 184 MN,UTL** (cz. dz. nr 1389/2).

Wnioski dotyczące zmiany punktowej planu należy składać w formie pisemnej
w sekretariacie Urzędu Gminy Gnojnik lub na adres: Urząd Gminy Gnojnik, Gnojnik 363,
32-864 Gnojnik w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Nr 2016/679 informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gnojnik, z siedzibą: Gnojnik 363, 33-180 Gnojnik tel. 14 6869600 sekretariat@gnojnik.pl
 2. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw należy
  skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 14 6869600 w. 27,  mjagielska@gnojnik.pl
 4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,m,305506,rodo-klauzule-informacyjne.html   w zakładce „RODO - Klauzule informacyjne” oraz w siedzibie Administratora

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu