Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KOZIENICE, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186532

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA KOZIENICE

ul. PARKOWA 5
26-900 KOZIENICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Kozienice na nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kozienicach przy ul. Zygmunta Starego o powierzchni 485 m2 stanowiącej działkę nr 5234 dla której przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kozienicach jest prowadzona księga wieczysta RA1K/00061812/8.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2022 roku o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach przy ul. Parkowej 5, sala. 212 ,II piętro.

Cena wywoławcza netto  -                   73 000,00 zł,

Wadium (wniesione w pieniądzu) -       7 300,00 zł,

Minimalne postąpienie                               730,00 zł.

Właściciel nieruchomości – Skarb Państwa, użytkownik wieczysty – Gmina Kozienice.

Stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1%. Opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego gruntu aktualnie wynosi 751,75 zł. Wysokość w/w opłaty rocznej obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

Czas trwania prawa użytkowania wieczystego: do dnia 5 grudnia 2089 roku.

Nabywca prawa użytkowani wieczystego na podstawie art. 71 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami zobowiązany będzie wnosić przez cały okres użytkowania wieczystego opłaty roczne w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz zobowiązań.

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie się podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualna stawka podatku VAT wynosi 23 %.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata na konto Gminy Kozienice PEKAO SA Oddz. Kozienice Nr 44 1240 5703 1111 0000 4904 2762 wadium we wskazanej wysokości, w pieniądzu najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2022 roku włącznie. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. 

Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami winno być złożone w Urzędzie Miejskim w Kozienicach, ul. Parkowa 5, bezpośrednio w pok. Nr 3 (parter) do dnia 17 sierpnia 2022 roku do  godz. 9.00 

Pełna treść ogłoszenia i regulamin przetargu będą wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kozienicach oraz zamieszczone na stronach internetowych www.kozienice.pl, www.bip.kozienice.pl i telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka”.

Organizator zastrzega sobie jedynie z ważnych powodów prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z zachowaniem przepisów art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska pok. nr. 3, tel. 48 611 71 32.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu