Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

GORZÓW WIELKOPOLSKI, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186785

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI - URZĄD MIASTA

MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI - URZĄD MIASTA - Company Logo

ul. SIKORSKIEGO 3-4
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Wyciąg z ogłoszenie Nr  28/II/2022

Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

z dnia 10 czerwca 2022r.

 

Ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność przysługującego  Skarbowi Państwa udziału 1/4 części w nieruchomości, położonej w obrębie 7 – Chróścik miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul.Nasiennej, obejmującej działkę gruntu Nr 102 o pow. 1.851 m2, bez zabudowań, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą Kw Nr GW1G/00014470/0.

 

Nieruchomość położona jest na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami planu – działka przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Nieruchomość ma zapewniony prawny dostęp do drogi publicznej – ul.Nasiennej.

Obszar działki zabudowany jest budynkiem gospodarczym w zabudowie bliźniaczej, jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 124 m2, który zgodnie z wpisem w Dziale III księgi wieczystej stanowi odrębny przedmiot własności w udziale objętym niniejszym przetargiem.

Ponadto na terenie nieruchomości:

-  znajdują się pozostałości budynku mieszkalnego oraz drzewa i krzewy, których wycinka może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-   nie wyklucza się wystąpienia uzbrojenia podziemnego, budowli i części budynków podziemnych oraz odpadów  wtórnych takich jak wysypisko ziemi, gruzu, materiałów budowlanych oraz innych odpadów i zanieczyszczeń - nie uwidocznionych na mapie; ewentualne koszty związane z ich usunięciem i uporządkowaniem terenu, a także koszty związane z realizacją inwestycji na takim terenie - obciążają nabywcę,

 

W Dziale III (Prawa, roszczenia i ograniczenia) księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości wpisano obciążenia:

  • prawo osobiste – prawo zajmowania mieszkania (jeden pokój z kuchnią) przez Wojciecha Cichosza; wpis ten jest bezprzedmiotowy ze względu na to, że dotyczy prawa zajmowania mieszkania w nieistniejącym już budynku,
  • inny wpis  - ciężar realny o wartości odpowiadającej 112,74 kwintali żyta, za udział 1/4 części przypadający Józefowi Szmajewskiemu i 44,68 kwintali żyta za udział 1/4 części  przypadający Jakubowi Czupryńskiemu, ustanowione celem zabezpieczenia należności Skarbu Państwa  z tytułu rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości.

 

Przetarg odbędzie się 28.07.2022r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul.Sikorskiego 4.

 

Cena wywoławcza udziału 1/4 części w nieruchomości obejmującej działkę gruntu Nr 102 wynosi 25.000 zł netto.

 

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, najpóźniej na siedem dni przed terminem otwarcia przetargu,  tj. do 21 lipca 2022r. Wadium w kwocie 2.500 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286. Na dowodzie wpłaty należy podać nazwisko lub nazwę osoby (lub osób) aspirujących do uczestniczenia w przetargu. W przypadku przelewu – za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta lub datę polecenia przelewu - po jego udokumentowaniu przez uczestnika przetargu.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości oraz pełnomocnictwa – w przypadku działania przez pełnomocnika, a w odniesieniu do osób prawnych - wypisu z KRS.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego pok. 427 (tel. 95 73-55-582).

 

 

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu