Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KATOWICE, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186788

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH

ul. DAMROTA 25
40-022 KATOWICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI                                                                                                               

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myszkowie na podstawie art. 110 w § 1 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022r. poz. 479 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że:

27.07.2022r. o godzinie: 10:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 68, pok. 105 odbędzie się pierwsza licytacja publiczna  nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1M/00104157/6.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Myszków przy ul. Inwestycyjnej, powiat myszkowski, województwo śląskie.

Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą CZ1M/00104157/6 składa się z działki o numerze ewidencyjnym 2064/26  o powierzchni 0,5925ha.

Działka położona jest na terenach usługowych, na obrzeżach miasta, bardzo dobrze skomunikowana z miastami ościennymi, położona przy drodze 791 – nowa obwodnica Myszkowa.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Inwestycyjnej. Działka jest kształtu regularnego prostokąta, teren działki płaski. Działka nieogrodzona, nieużytkowana, zaniedbana. Brak możliwości wejścia na działkę, porośnięta wysoką trawą, miejscami nasypy z gruzu. Działka położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia terenu. Rejon o średnim stopniu zurbanizowania.

Teren nieruchomości jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Myszków nr XXXIV/299/09 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość oznaczona jest symbolem U – tereny usług.  

Oszacowana wartość  całej nieruchomości według jej stanu i cen na dzień  19 lipca 2021r. wynosi 302.000,00zł.

Cena wywoławcza w pierwszej licytacji wynosi ¾ wartości oszacowania tj. 226.500,00 zł. (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych).

Przedmiotowa nieruchomości podlegająca licytacji stanowi własność  zobowiązanego Wojciecha Góreckiego.

Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości tj. 30.200,00zł. zł. (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście złotych).

Wadium składa się w gotówce – w dniu licytacji do godz. 9.00 do rąk pracownika organu egzekucyjnego lub w postaci czeku potwierdzonego  wystawionego na organ egzekucyjny.

Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się je niezwłocznie.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia licytacji.

W terminie 14 dni przed dniem licytacji w dni robocze w godzinach 8.00-14.00 w Urzędzie Skarbowym w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 68, pok. nr  105  będzie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. W tym samym terminie będzie można oglądać przedmiotową nieruchomość (po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Referatu Egzekucji Administracyjnej, pod numerem telefonu 34 315 15 17).

W licytacji można brać udział osobiście lub przez pełnomocnika. Osoby prawne mogą uczestniczyć w licytacji reprezentowane przez swoje organy lub przez osoby upoważnione przez organ osoby prawnej.

Pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone jest dokumentem z podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwa udzielone radcom pranym, adwokatom lub doradcą podatkowym nie wymagają poświadczenia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu ze zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przez rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przybiciu własności stanie się ostateczne.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myszkowie zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji, bez podania przyczyny.

Na podstawie art. 110z §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 479 ze zm.) na czynności organu egzekucyjnego dotyczącego obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myszkowie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

                                                                                             

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu