Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

120 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

01.07.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

INOWROCŁAW, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186786

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

ul. CENTRALNA 2T
86-031 OSIELSK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 518 563 660, jm.syndyk@gmail.com

Syndyk masy upadłości Agnieszki Królak - nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości

sprzeda z wolnej ręki:

 

-   udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości zabudowanej kompleksem budynków handlowo-usługowych, na piętrze pomieszczenia wykorzystane jako mieszkalne, położonej w Inowrocławiu przy ul. św. Mikołaja 21a, woj. kujawsko-pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/00032736/5,

za cenę nie niższą niż cena oszacowania 1/2 udziału, tj. - 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) z tym zastrzeżeniem, że:

-   nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy,

-   umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż w dniu 31 sierpnia 2022 r.,

-   cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży.

Z opisem i oszacowaniem nieruchomości oraz jego stanem prawnym można zapoznać się w Biurze Syndyka przy ul. Centralnej 2T w Osielsku, natomiast oględziny nieruchomości będą możliwe w wyznaczonych dniach (po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem pod nr. tel. 518 563 660). Oferty z ceną należy składać w terminie do 1 lipca 2022 r. na adres Biura Syndyka (jw.) lub na adres mailowy: jm.syndyk@gmail.com wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 10% ceny minimalnej, tj. kwoty 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) na konto masy upadłości: PKO BP nr 21 1020 1462 0000 7102 0313 9425.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 lipca 2022 r. o godz. 11.00 w Biurze Syndyka w Osielsku przy ul. Centralnej 2T.

W przypadku wpłynięcia dwóch lub więcej ważnych ofert w tej samej cenie wyłonienie nabywcy udziału ww. nieruchomości nastąpi w trybie licytacji ustnej.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu