Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SŁOPNICE, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186760

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD GMINY SŁOPNICE

ul. SŁOPNICE 911
34-615 SŁOPNICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

O G Ł O S Z E N I E

                                                     Wójta Gminy Słopnice

o przystąpieniu  do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

      zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029) zawiadamiam:

- o podjęciu przez Radę Gminy Słopnice uchwały Nr XXI/190/21 z dnia 12 listopada 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice, obejmującej tereny położone w Słopnicach Królewskich i w Słopnicach Szlacheckich w zakresie określonym tą uchwałą,

- o  przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmiany w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu i do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 14 lipca 2022r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Słopnice (34-615 Słopnice 911) lub w postaci elektronicznej (e-mail: gmina@slopnice.pl, ePUAP: /ugslopnice/skrytka) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Słopnice jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów,
 2. administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Słopnice z siedzibą: 34-615 Słopnice 911,
 3. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania,
 4. składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych,
  ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 5. składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),
 7. składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,
 8. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Słopnice: IOD: iod@slopnice.pl.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu