Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WOLIN, zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186913

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA WOLIN

GMINA WOLIN - Company Logo

ul. ZAMKOWA 23
72-510 WOLIN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2213)

Burmistrz Wolina

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 3,1053 ha,

położonych w obrębie ewidencyjnym Recław: działek nr 261/133 i 261/171, stanowiących własność Gminy Wolin.

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości oznaczone jako działki:

- nr 261/133 o powierzchni 1,7194 ha (księga wieczysta nr SZ1K/00012112/0),

- nr 261/171 o powierzchni 1,3859 ha (księga wieczysta nr SZ1K/00029649/5), położone w obrębie ewidencyjnym Recław, gm. Wolin.

Księga wieczysta: nr SZ1K/00012112/0.

W dziale III księgi wieczystej widnieje wpis ograniczonego prawa rzeczowego:

„Odpłatna służebność przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz jej następców prawnych z zastrzeżeniem jej wykonania do pasa gruntu przebiegającego wzdłuż napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Recław - Kamień Pomorski wraz z liniami światłowodowymi powieszonymi na słupach, polegającego na prawie ich posadowienia, eksploatacji, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, modernizacji i remontów, przyszłej budowy, rozbudowy, usuwania awarii, wymianie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej oraz prawie wstępu na obciążoną nieruchomość w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac". Dział IV księgi wieczystej nie zawiera żadnych wpisów.

Księga wieczysta: nr SZ1K/00029649/5.

Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów.

Klasoużytki:

- działka nr 261/133: N (nieużytki) 0,1934 ha; Rlllb (grunty orne) 0,4830 ha; RIVa (grunty orne) 0,8938 ha; RV (grunty orne) 0,1492 ha.

- działka nr 261/171: N (nieużytki) 1,3859 ha.

Dla działek nr 261/133 oraz 261/171, położonych w Recławiu, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą nr XXXIII/304/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 13 listopada 2020 r. (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5525 z dnia 10 grudnia 2020 r.). Zgodnie z powyższym planem, tereny działek nr 261/133 i 261/171 położone są na terenie oznaczonym symbolem 6 ZP, przeznaczonym pod zieleń urządzoną po zakończeniu rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Na terenie 6 ZP dopuszcza się ścieżki spacerowe, plenerowe urządzenia parkowo - rekreacyjne, niezbędne podziemne obiekty sieci inżynieryjnej oraz urządzenia w formie małej architektury, tj. altany, pergole, ścieżki, place itp. Dopuszcza się również realizację założenia z zachowaniem charakteru krajobrazu naturalnego i wprowadzeniem roślinności właściwej dla ekosystemu, nasadzenia drzew gatunków rodzimych z zachowaniem istniejącej zieleni wysokiej, a także nawierzchnie utwardzone z wykorzystaniem materiałów drobnowymiarowych takich jak polbruk, kostka granitowa, kostka/panele drewniane itp. Dla obszaru obowiązuje zakaz podziału terenu. Fragment terenu objęty strefą „W.II." ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi o symbolu 01 KD.D (z działki nr 261/170).

Okres trwałości projektu pn.: „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI" upłynął wraz z końcem I kwartału

2021 r.

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 30 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2.05.2013 r. poz. 523) w sprawie składowisk odpadów, na koronie składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie mogą być budowane budynki przez okres pięćdziesięciu lat od dnia zamknięcia składowiska, wykonywane wykopy, instalacje naziemne i podziemne, z wyłączeniem instalacji związanych z funkcjonowaniem składowiska. Okres pięćdziesięciu lat od dnia zamknięcia składowiska odpadów może być skrócony, jeżeli z ekspertyzy geotechnicznej oraz z ekspertyzy sanitarnej, dołączonej do wniosku o zmianę decyzji o zgodzie na zamknięcie składowiska, wynika, że prowadzenie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne prac, o których mowa powyżej, nie spowoduje zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. Do wykonania wymaganych prawem ekspertyz zobowiązany zostanie nabywca nieruchomości. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do prowadzenia monitoringu środowiskowego na terenie zrekultywowanego składowiska w Recławiu, jak również ubezpieczenia mienia, zabezpieczenia i ochrony środowiskowych urządzeń monitorujących, obowiązku przedkładania kart składowiskowych do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a także innych zobowiązań nałożonych przepisami, wynikających ze sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów.

Cena wywoławcza: 776.000,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% VAT.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2022 r., w Dworku Wolińskim przy ul. Zamkowej 23a w Wolinie, o godzinie 11.00.

Wadium w kwocie 77.600,00 zł, stanowiące 10% ceny wywoławczej, należy wpłacać przelewem na konto Urzędu Miejskiego nr: 67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Wolinie. Wpłaty wadium należy dokonać tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 22 sierpnia

2022  r.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne - aktualny odpis z rejestru handlowego, pełnomocnictwo i dokument tożsamości osoby reprezentującej. Do spisania protokołu wymagany jest numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pozostałej należności za nieruchomość, natomiast innym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone. Wadium nie podlega zwróceniu, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości.

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.

Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych urządzeń w celu ich konserwacji lub naprawy.

Uczestnik przetargu może wnieść skargę do Burmistrza Wolina na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

 

 

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wolinie (ul. Zamkowa 23), pokój nr 8, tel. 512 348 852. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej https://gminawolin.pl/ w zakładce „nieruchomości i sprzedaż" oraz: http://bip.gminawolin.pl/strony/menu/35.dhtml

a także zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolinie.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu