Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

18.07.2022 22 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

NAREWKA, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186578

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

URZĄD GMINY NAREWKA

ul. BIAŁOWIESKA 1
17-220 NAREWKA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 85 682 98 88

Ogłoszenie Nr 1/2022

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21.06.2022r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Narewka, w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego:

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia w  m2

Nr KW

Cena

wywoławcza

w zł netto

Koszty przygotowania  dokumentacji

w zł

Wysokość wadium

w zł

Przeznaczenie nieruchomości/sposób zagospodarowania

Przetarg

Obręb

Nr działki

1.

ŁUKA

920/1

1651

BI2P/00016347/8

53.600,-

442,9

5.400,-

w MPZP – tereny usług z zielenią urządzoną

pierwszy

2.

ŁUKA

921/1

1588

BI2P/00016347/8

51.600,-

442,9

5.200,-

w MPZP – tereny usług z zielenią urządzoną

pierwszy

3.

ŁUKA

922/1

1749

BI2P/00016347/8

56.800,-

442,9

5.700,-

w MPZP – tereny usług z zielenią urządzoną

pierwszy

4.

ŁUKA

923/1

1701

BI2P/00016347/8

55.300,-

442,9

5.600,-

w  MPZP- tereny zabudowy hotelowej i pensjonatowej

pierwszy

5.

ŁUKA

926/1

1688

BI2P/00016347/8

60.300,-

442,9

6.100,-

w  MPZP- tereny zabudowy hotelowej i pensjonatowej

pierwszy

6.

ŁUKA

929/1

1728

BI2P/00016347/8

56.100,-

442,9

5.700,-

w  MPZP- tereny zabudowy hotelowej i pensjonatowej

pierwszy

7.

ŁUKA

930/1

1740

BI2P/00016347/8

56.500,-

442,9

5.700,-

w  MPZP- tereny zabudowy hotelowej i pensjonatowej

pierwszy

8.

ŁUKA

931/1

1603

BI2P/00016347/8

52.100,-

442,9

5.300,-

w  MPZP- tereny zabudowy hotelowej i pensjonatowej

pierwszy

9.

ŁUKA

1067/10

1734

BI2P/00016071/2

55.400,-

442,9

5.600,-

w MPZP -  tereny zabudowy letniskowej w większej części, tereny zieleni leśnej o funkcjach rekreacyjnych i gospodarczych

pierwszy

10.

ŁUKA

1074/5

802

BI2P/00016071/2

33.400,-

442,9

3.400,-

w  MPZP- tereny zabudowy letniskowej

pierwszy

11.

ŁUKA

1074/6

801

BI2P/00016071/2

33.400,-

442,9

3.400,-

w  MPZP- tereny zabudowy letniskowej

pierwszy

12.

ŁUKA

1074/8

804

BI2P/00016071/2

33.500,-

442,9

3.400,-

w  MPZP- tereny zabudowy letniskowej

pierwszy

13.

ŁUKA

1074/9

810

BI2P/00016071/2

33.800,-

442,9

3.400,-

w  MPZP- tereny zabudowy letniskowej

pierwszy

14.

ŁUKA

1075/3

1076/2

 

181

1136

1317

BI2P/00016071/2

54.900,-

442,9

5.500,-

w  MPZP- tereny zabudowy letniskowej

pierwszy

15.

ŁUKA

1113/11

1116/11

 

1132

0009

1141

BI2P/00016070/5

55.000,-

442,9

5.500,-

w  MPZP- tereny zabudowy letniskowej

pierwszy

16.

ŁUKA

1113/13

1053

BI2P/00016070/5

50.700,-

442,9

5.100,-

w  MPZP- tereny zabudowy letniskowej

pierwszy

17.

ŁUKA

1113/15

1116/28

 

0090

1237

1327

BI2P/00016070/5

63.900,-

442,9

6.400,-

w  MPZP- tereny zabudowy letniskowej

pierwszy

18.

ŁUKA

1116/14

962

BI2P/00016070/5

49.200,-

442,9

5.000,-

w  MPZP- tereny zabudowy letniskowej

pierwszy

19.

ŁUKA

1116/15

842

BI2P/00016070/5

42.000,-

442,9

4.200,-

w  MPZP- tereny zabudowy letniskowej

pierwszy

20.

ŁUKA

1116/16

972

BI2P/00016070/5

48.500,-

442,9

4.900,-

w  MPZP- tereny zabudowy letniskowej

pierwszy

21.

ŁUKA

1116/18

878

BI2P/00016070/5

43.800,-

442,9

4.400,-

w  MPZP- tereny zabudowy letniskowej

pierwszy

22.

ŁUKA

1116/19

923

BI2P/00016070/5

46.100,-

442,9

4.700,-

w  MPZP- tereny zabudowy letniskowej

pierwszy

23.

ŁUKA

1116/20

953

BI2P/00016070/5

47.600,-

442,9

4.800,-

w  MPZP- tereny zabudowy letniskowej

pierwszy

24.

ŁUKA

1116/21

919

BI2P/00016070/5

47.000,-

442,9

4.700,-

w  MPZP- tereny zabudowy letniskowej

pierwszy

25.

ŁUKA

1116/22

965

BI2P/00016070/5

48.200,-

442,9

4.900,-

w  MPZP- tereny zabudowy letniskowej

pierwszy

26.

ŁUKA

1116/23

1083

BI2P/00016070/5

54.100,-

442,9

5.500,-

w MPZP -  tereny zabudowy letniskowej

pierwszy

27.

ŁUKA

1116/25

996

BI2P/00016070/5

49.700,-

442,9

5.000,-

w  MPZP- tereny zabudowy letniskowej

pierwszy

28.

ŁUKA

1116/26

1044

BI2P/00016070/5

52.100,-

442,9

5.300,-

w  MPZP- tereny zabudowy letniskowej

pierwszy

29.

ŁUKA

1116/27

1278

BI2P/00016070/5

63.800,-

442,9

6.400,-

w  MPZP- tereny zabudowy letniskowej

pierwszy

30.

ŁUKA

1116/29

1121

BI2P/00016070/5

56.000,-

442,9

5.600,-

w  MPZP- tereny zabudowy letniskowej

pierwszy

31.

ŁUKA

1116/33

1263

BI2P/00016070/5

63.100,-

442,9

6.400,-

w MPZP -   tereny zabudowy letniskowej

pierwszy

32.

ŁUKA

1116/34

917

BI2P/00016070/5

45.800,-

442,9

4.600,-

w  MPZP- tereny zabudowy letniskowej

pierwszy

33.

ŁUKA

1116/35

904

BI2P/00016070/5

43.100,-

442,9

4.400,-

w  MPZP- tereny zabudowy letniskowej

pierwszy

34.

ŁUKA

1031/3

1031/9

1032/9

1032/14

 

3000

5445

1180

3619

13244

BI2P/00016066/4

379.000,-

442,9

37.900,-

w  MPZP- w większej części tereny zabudowy miasteczka letniskowego, w mniejszej części (część działki 1031/9) tereny zieleni urządzonej z terenami do uprawiania sportu, rekreacji i wypoczynku – pole golfowe wraz z otoczeniem.

pierwszy

35.

NAREWKA

84

 

380

 

BI2P/00033297/7

9.700,-

442,9

1.000,-

MPZP – brak,

SUiKZP – tereny zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej, z miejscami pracy.

pierwszy

36.

TARNOPOL

367/5

368/11

 

2597

3230

5827

BI2P/00014323/0

BI2P/00014322/3

158.800,-

442,9

15.900,-

w  MPZP- w większej części tereny zabudowy letniskowej, w mniejszej  części (część działki 368/11) tereny gruntów ornych i użytków zielonych;

większa część terenów zabudowy letniskowej wyłączona z zabudowy

pierwszy

 

 

 1. Przetarg odbędzie się dnia 22.07.2022r. w następujących godzinach:
 • nieruchomości z pozycji 1-17 o godzinie 900 ,
 • nieruchomości z pozycji 18-36 o godzinie 1200 ,

w Gminnym Ośrodku Kultury w Narewce przy ul. Nowej 3A w sali kinowej.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium (w środkach pieniężnych), w terminie do dnia 18.07.2022r. włącznie, w kasie tut. Urzędu lub na konto: BS Brańsk 10 8063 0001 0030 0300 0185 0007.
 2. Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto urzędu.
 3. Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata, a w przypadku przystąpienia do licytacji na więcej niż jedną nieruchomość, dowody wpłaty wadium należy dokonywać osobno. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem lub w kasie urzędu.
 5. Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem aktu notarialnego, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu, przed zawarciem umowy.
 6. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez osobę, która przetarg wygra, wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.
 7. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
 8. Do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Koszty wskazania granic sprzedawanych nieruchomości pokrywa nabywca.
 10. Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ani ograniczeniami w rozporządzaniu.
 11. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.                                                                                 
 12. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport, NIP, PESEL) lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej/prawnej.
 13. W przypadku osób prawnych – umowa spółki, aktualny wyciąg rejestru, aktualna lista wspólników oraz pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.
 14. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo drugiego małżonka.
 15. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 16. Zastrzega się sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
 17. Na podstawie art. 136, 137 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje się, o możliwości złożenia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości poprzednim właścicielom lub ich spadkobiercom.
 18. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.
 19. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, pokój Nr 8, tel. 85 682 98 88, lub na stronie www.narewka.pl, www.bip.ug.narewka.wrotapodlasia.pl.

 

*MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

*SUiKZ – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

WÓJT GMINY NAREWKA

 

Jarosław Gołubowski

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu