Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

POZNAŃ, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187128

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT POZNAŃSKI

ul. JACKOWSKIEGO 18
60-509 POZNAŃ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OBWIESZCZENIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO

Z dnia 20 czerwca 2022r.

Działając na podstawie art.11a ust.1, art.11d ust.5 i ust.6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2022 r. poz. 176), oraz na podstawie art.49 i art.61 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Pana Antoniego Przybylskiego, pełnomocnika Burmistrza Miasta Puszczykowo z dnia 31.05.2022r. (data wpływu), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa/rozbudowa drogi gminnej nr 331088P – ul. Wiązowa w Puszczykowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego” (znak sprawy: WD.6740.18.2022.MA).

 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

- przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi;

- w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale;

- pogrubionym drukiem zaznaczono działki niezbędne dla realizacji inwestycji.

- podkreśleniem oznaczono nr działek, dla których przedłożono oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 

Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:

Gmina Puszczykowo

Jednostka ewidencyjna: 302102_1, Miasto Puszczykowo

Obręb: 0001 Puszczykowo

ark. 17, dz. o nr ewid. 1925, 1908/2, 1911, 1914/3, 1915/5, 1926/2, 1915/4, 1909 (1909/2, 1909/1),

 

Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi granice pasa drogowego innych dróg publicznych (dot. budowy tych dróg):

Gmina Puszczykowo

Jednostka ewidencyjna: 302102_1, Miasto Puszczykowo

Obręb: 0001 Puszczykowo

ark. 17, dz. o nr ewid. 1924/2, 1943/23, 1882/4

 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie zatwierdzać projekt zagospodarowania terenu
i projekt architektoniczno-budowlany i zatwierdzać podział nieruchomości.

Z dniem zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu  w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 22.06.2022r., tj. od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poznaniu, urzędu gminy właściwego ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60‑823 Poznań (I piętro, pokój 142, tel.61-8410-562), w godzinach pracy Urzędu.

Z aktami sprawy można zapoznać się po wcześniejszym kontakcie w celu ustalenia wizyty: telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail: zrid@powiat.poznan.pl. Ewentualne wnioski, uwagi można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, pocztą tradycyjną bądź za pośrednictwem platformy ePUAP,  do dnia 07 lipca 2022r.

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu