Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

POZNAŃ, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187130

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT POZNAŃSKI

ul. JACKOWSKIEGO 18
60-509 POZNAŃ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OBWIESZCZENIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO

z dnia 21 czerwca 2022 r.

Działając na podstawie art. 11c, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 t.j.), w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. 735 z późn. zm.) – zwanej dalej „k.p.a.”    

 

       zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku Pana Michała Krugera z dnia 09.03.2022 r. (data wpływu), uzupełniony w dniu 08.04.2022r i 11.04.2022r. (data wpływu), działającego z upoważnieniu Wójta Gminy Czerwonak w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Piaskowej w Koziegłowach, polegającej na budowie ścieżki rowerowej (znak sprawy: WD.6740.7.2022.EK) i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 22.06.2022r., tj. od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poznaniu, urzędu gminy właściwego ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60‑823 Poznań (I piętro, pokój 142, tel.61-8410-742), w godzinach pracy Urzędu. Z aktami sprawy można zapoznać się po wcześniejszym kontakcie w celu ustalenia wizyty: telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail: zrid@powiat.poznan.pl.

Ewentualne wnioski, uwagi można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, pocztą tradycyjną bądź za pośrednictwem platformy ePUAP,  do dnia  7 lipca 2022 r.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 i 79a ww. ustawy k.p.a.

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu