Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PŁOCK, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187241

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT PŁOCKI - STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU

ul. BIELSKA 59
09-400 PŁOCK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 24 2676757)

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y    P Ł O C K I E G O

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

 

Na podstawie art. 11f ust. 3-5 i art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2013 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 176) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postepowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz.735, ze zm.)

 

Starosta Płocki w dniu 21 czerwca 2022 r.

 zawiadamia strony postępowania,

 

że w dniu 20.06.2022r. została wydana decyzja nr 11/2022, znak: AB-II.6740.3.4.2021, na rzecz inwestora – Zarządu Powiatu Płockiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o nazwie: ,,Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 6916W Bądkowo Kościelne – Bądkowo Rochny – Łukoszyn na odcinku 1 km”.  

Numery działek usytuowania obiektu:

zlokalizowane w województwie mazowieckim, powiat płocki, gmina Brudzeń Duży, jednostka ewidencyjna 141903_2 Brudzeń Duży:

  1. Działki pasa drogowego będące własnością inwestora:

      Obręb 0001 Bądkowo Jeziorne: działka nr ewid.: 152/1,

Obręb 0003 Bądkowo Rochny: działka nr 110.

 

  1. Działki pasa drogowego zawierające się w całości w liniach rozgraniczających inwestycji, planowane do przejęcia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, tj. Zarządcy drogi – Zarządu Powiatu Płockiego:

      Obręb 0001 Bądkowo Jeziorne: działka nr ewid.: 152/2,

Obręb 0042 Winnica: działka nr ewid. 95.

 

  1. Działki pasa drogowego innych dróg publicznych, z których korzystanie będzie ograniczone: 

Obręb 0001 Bądkowo Jeziorne: działka nr ewid.: 142.

 

  1. Działki Skarbu Państwa, na których są usytuowane wody płynące rzeki Skrwy, z których korzystanie będzie ograniczone:

Obręb 0003 Bądkowo Rochny: działki nr ewid.: 136, 118.

 

  1. Działki przeznaczone pod poszerzenie pasa drogowego wymagające podziału:

Obręb 0001 Bądkowo Jeziorne: działki nr ewid: 115 (115/1, 115/3, 115/2), 116/1 (116/5, 116/6), 116/3 (116/7, 116/8),                   117/1 (117/3, 117/4), 117/2 (117/5, 117/6), 114 (114/2, 114/1), 112/2 (112/7, 112/6);

Obręb 0042 Winnica: działki nr ewid.: 96 (96/1, 96/2), 93 (93/2, 93/1), 94 (94/2, 94/3, 94/1), 82 (82/2, 82/1);

Obręb 0003 Bądkowo Rochny: działki nr ewid.: 51 (51/2,51/1), 68 (68/1, 68/2), 57/3 (57/6, 57/5), 70/4 (70/5, 70/6).

 

Przed nawiasami podano numery ewidencyjne działek przed podziałem. W nawiasie podane są numery działek po podziale. Wytłuszczoną czcionką podano numery działek planowane do przejęcia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, tj. zarządcy drogi – Zarządu Powiatu Płockiego.

 

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje się dzień 21.06.2022 r. jako ten, w którym wysłane zostały zawiadomienia podmiotom określonym w art. 11d ust 5 w/cyt ustawy na adresy wg katastru nieruchomości oraz nastąpiło publiczne obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, na tablicy ogłoszeń gminy Brudzeń Duży oraz przesłane   do ogłoszenia w prasie  lokalnej.

 

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Płocku (ul. Bielska 59, w godz. 7.30-15.30 poniedziałek-piątek) - stanowisko Wydziału Architektury i Budownictwa (tel. 24 2676757) w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Ze względów organizacyjnych oraz w celu zachowania warunków wynikających z obowiązującego stanu epidemii, wskazane jest uprzednie zawiadomienie tut. Wydziału, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.                                                              

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu