Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ZIELONKI, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186536

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA ZIELONKI

ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 116
32-087 ZIELONKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Ogłoszenie o przetargu (wyciąg)

Wójt Gminy Zielonki ogłasza do sprzedaży w trybie I (pierwszego) ustnego przetargu ograniczonego, skierowanego do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych do działki będącej przedmiotem przetargu, położonych w obrębie Dziekanowice: nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 71,  oraz nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych nr 80/9 i nr 68/2, nieobciążoną, niezabudowaną nieruchomość komunalną Gminy Zielonki, położoną w obrębie Dziekanowice, stanowiącą działkę ewidencyjną oznaczoną nr 80/20 o pow. 0,0536 ha, objętą księgą wieczystą nr KR1P/00185530/9.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki nr 02 w granicach administracyjnych miejscowości Dziekanowice,  działka nr 80/20 znajduje się w terenie zieleni nieurządzonej, z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń nieurządzoną, obejmującą zadrzewienia i zakrzewienia (w tym śródpolne i przywodne) terenów otwartych nie zainwestowanych, terenów leśnych pełniących ważną rolę w systemie połączeń węzłów i korytarzy ekologicznych oraz użytkowanych rolniczo jako łąki i pastwiska.

Ze względu na przysługujące Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, prawa pierwokupu stosownie do art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach w pierwszej kolejności zostanie zawarta ze zwycięzcą przetargu umowa sprzedaży warunkowa.

Cena wywoławcza działki nr 80/20 obręb Dziekanowice, wynosi 35 000,00 zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

I (pierwszy) przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 02 sierpnia 2022r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zielonki, przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 116 w Zielonkach (sala konferencyjna).

Wadium wynosi 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości mogą uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Gminy Zielonki - Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami pokój 210, lub pod numerem telefonu 12 285 08 50 wew. 155.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie przedmieście 116, 32-087 Zielonki, na stronie internetowej gminy www.zielonki.pl oraz na tablicach ogłoszeń Sołectwa Dziekanowice.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu