Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

2 481 606,00 PLN

Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Bytom, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186445

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biura Zarządcy: ul. Chłodna 2, Katowice, tel. 668 204 657

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym CONBELTS S.A. w restrukturyzacji ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy sanacyjnej.

Przedmiotem przetargu jest:

- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bytomiu, ul. Szyby Rycerskie 4, działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 1335/21 o pow. 5 797 m2 oraz prawa własności posadowionego na gruncie budynku biurowego o pow. użytkowej 2 551 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KA1Y/00051681/2,

oraz

- ruchomości stanowiące wyposażenie wskazanego wyżej budynku biurowego.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 2 481 606,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześć złotych) netto (cena nie niższa niż równa 90% wartości oszacowania). W przypadkach przewidzianych prawem do podanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług.

Warunki przetargu:

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 15 lipca 2022 r. do godz. 10:00 na adres biura zarządcy CONBELTS S.A. w restrukturyzacji mieszczącego się w Katowicach (40-311) przy ulicy Chłodnej 2. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do biura zarządcy.
  2. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg – biurowiec – CONBELTS”.
  3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert przez wyznaczoną przez zarządcę komisje w składzie trzyosobowym.
  4. Kryterium wyboru oferenta będzie najkorzystniejsza oferta cenowa.
  5. Zarządca zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
  6. Informacje na temat przedmiotu przetargu oraz regulaminu przetargu  można uzyskać pod numerem telefonu: 668 204 657.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu