Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

4 697 862,00 PLN

Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

07.07.2022 10 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Gliwice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186700

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Upadłość

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Syndyka: ul. Sikorskiego 35, Dąbrowa Górnicza, tel. 884 988 846, 32 260 80 46

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym MARQTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, nr KRS: 0000266326 ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części  przedsiębiorstwa upadłej spółki MARQTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Gliwicach w postaci:

- nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Leona Wyczółkowskiego 21, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem GL1G/00049159/1 oraz GL1G/00107446/5,

- rzeczowych składników majątkowych oraz zapasów

za cenę nie niższą niż 4 697 862,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 00/100).

I.   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną napisem MARQTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Gliwicach  - OFERTA PRZETARGOWA - Sygn. akt XII GUp 124/19 oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, dostarczona do Kancelarii Notarialnej sc Katarzyna Walotek, Małgorzata Janik - Rymarczyk w Katowicach przy ulicy Przemysłowa 10, do dnia 05.07.2022 r, przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej.
 2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedsiębiorstwa na nr rachunku bankowego 41 1020 2498 0000 8902 0675 7720 do dnia 05.07.2022 r.

II.  Oferta kupna powinna zawierać:

 1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
 2. dokładne określenie przedmiotu przetargu i proponowaną cenę zakupu (dokładne oznaczenie kwoty w polskich złotych),
 3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym oferowanej nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 4. oświadczenie, iż oferent nie jest Syndykiem, Sędzią Komisarzem, przedstawicielem upadłego oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,
 5. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem własności,
 6. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczenia podatku od towarów i usług w sumie w jakiej obowiązek jego naliczenia i odprowadzenia powstanie po stronie sprzedającego w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dacie dostawy lub w sumie w jakiej określony zostanie w drodze ostatecznej decyzji wydanej przez uprawniony organ podatkowy,
 7. oświadczenie, iż oferent jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku Vat),
 8. wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one prawem wymagane według stanu na dzień składania oferty,
 9. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i akceptacji jego warunków bez żadnych zastrzeżeń,
 10. oświadczenie oferenta, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa Marqtech Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gliwicach, będąca przedmiotem sprzedaży jest objęta umową dzierżawy z prawem pierwokupu, stosownie do zapisów zawartych w Kodeksie Cywilnym od art. 596 do art. 602, jak również przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż przewidziano w umowie dzierżawy jednomiesięczny okres wypowiedzenia oraz, iż umowa dzierżawy wygasa w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania bezwarunkowej umowy przenoszącej własność przedsiębiorstwa,
 11. oświadczenie, że oferent przyjmuje do wiadomości, iż sprzedawana zorganizowana część przedsiębiorstwa spółki Marqtech Sp. z o.o. w upadłości  z siedzibą w Gliwicach położona jest w strefie aktywności gospodarczej, a zarządzającemu strefą ekonomiczną przysługuje zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 482 z późn. zm.) ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości upadłej położonej na terenie strefy ekonomicznej,
 12. oświadczenie, że oferent przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku gdy strefa ekonomiczna nie skorzysta z prawa o pierwokupu nieruchomości należącej do upadłego, dalsze prawo pierwokupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa przysługuje dzierżawcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w ostatniej kolejności prawo nabycia przedsiębiorstwa przysługuje dalszym oferentom,
 13. oświadczenie, że oferent przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku skorzystania przez strefę ekonomiczną z prawa pierwokupu nieruchomości należącej do upadłej spółki (w trybie art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 482 z późn. zm.) dotychczasowy dzierżawca zorganizowanej części przedsiębiorstwa traci prawo skorzystania z prawa pierwokupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz oświadczenie o fakcie, iż w sytuacji skorzystania przez strefę ekonomiczną z prawa pierwokupu nieruchomości należącej do upadłej spółki sprzedaż ruchomości wchodzących w skład przedsiębiorstwa nastąpi w trybie odrębnego przetargu, a oferta złożona przez oferenta traci moc wiążącą,
 14. oświadczenie oferenta, że oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że żadne koszty związane z uczestnictwem w przetargu nie będą zwracane przez masę upadłości ani przez organizatora przetargu,
 15. oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  w zakresie procedury przetargowej  objętej regulaminem przetargu, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, do celów związanych z przetargiem na sprzedaż  zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego MARQTECH Sp. z o. o., organizowanym przez syndyka masy upadłości MARQTWCH Sp. z o. o.  w upadłości”.

III.  Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej sc. Katarzyna Walotek, Małgorzata Janik – Rymarczyk w Katowicach przy ul. Przemysłowa 10 w dniu 07.07.2022 r. o godzinie 10:00.

 1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,
 2. wyboru oferty dokonuje syndyk,
 3. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia otwarcia ofert, bez odsetek,
 4. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Syndyka,
 5. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,
 6. cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,
 7. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz wyboru przez Syndyka Kancelarii Notarialnej,
 8. sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,
 9. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez syndyka masy upadłości,
 10. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,
 11. opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się do wglądu w Biurze Syndyka Masy Upadłości Jędrzeja Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35,
 12. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu - do wglądu w kancelarii  syndyka masy upadłości Jędrzeja Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35,
 13. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 884-988-846 w godz. 9:00-15:00 lub 32 260 80 46 w pn i czw. 10:00-13:00, śr. 12:00-14:00.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu