Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187282

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Roboty budowlane

MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ENERGETYKA

MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ENERGETYKA - Company Logo

ul. ZWIERZYNIECKA 8 A
00-719 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Energetyka" Osiedle ,,Sielce"

00-719 Warszawa, ul. Zwierzyniecka 8b, tel. 22 841 38 86, fax 22 840 10 26

e-mail: adm_sielce@msmenergetyka.pl www.msmenergetyka.pl  

Warszawa, 22.06.2022 r. 

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

nr 2/2022 (w trybie przetargu nieograniczonego)

na wymianę poziomów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w piwnicach 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Warszawie przy ulicy Dolnej 2A, Czerniakowskiej 28, Czerniakowskiej 30 i Czerniakowskiej 32, będących w zasobach Administracji Osiedla „Sielce”

Wymagany okres gwarancji: min. 60 miesięcy.

Pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 6 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz specyfikacji (SWZ) zawierający szczegółowe materiały przetargowe zostanie przesłany na adres e-mail Oferenta po dokonaniu opłaty za SWZ na konto MSM „Energetyka” A.O. „Sielce”, ul. Zwierzyniecka 8B,  Bank PKO BP S.A. XV O/Warszawa, rachunek nr: 44 1020 1156 0000 7102 0006 3974 i przesłaniu skanu potwierdzenia przelewu opłaty na adres: adm_sielce@msmenergetyka.pl w dniach pn.-pt. w godz. 800-1500

Upoważnionymi osobami do kontaktów z Oferentami są:

w sprawach merytorycznych: Grzegorz Fronc - tel. 22/841-38-86

w sprawach formalnych: Agnieszka Więcko - tel. 22/841-38-86, 22/841-90-59

w sprawach technicznych: Robert Hanusek - tel. 22/841-38-86, 22/841-57-81

Od Oferentów wymagane jest wniesienie wadium w formie pieniądza w wysokości 10 000 zł.

Oferent, który nie uzyskał od Zamawiającego SWZ zostanie wykluczony z postępowania.

Cena SWZ wynosi: 100 zł.

Termin zakupu materiałów przetargowych do dnia: 07.07.2022 r.

Składanie ofert: w Sekretariacie siedziby Zamawiającego, MSM „Energetyka”, A.O. „Sielce”,

Warszawa, ul. Zwierzyniecka 8b do dnia 08.07.2022 r. do godz. 1100, po uzgodnieniu terminu telefonicznie pod nr 22/841-38-86.

Otwarcie ofert: w siedzibie Zamawiającego, MSM „Energetyka”, A.O. „Sielce”, Warszawa, ul. Zwierzyniecka 8B, w dniu 08.07.2022 r. o godz. 1200 na posiedzeniu niejawnym (ze względów sanitarnych) Komisji Przetargowej.

O cenach złożonych ofert Oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie za pośrednictwem e-mail

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w  części lub w całości, bez podania przyczyn, oraz do nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie przez Oferentów ofert.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału przedmiotu zamówienia pomiędzy więcej niż jednego wykonawcę.
  3. Koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty bez względu na  wynik postępowania przetargowego ponosi Oferent.
  4. Dokumenty przetargowe dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
  5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, którą Oferent opisuje swoją nazwą oraz tytułem postępowania którego sprawa dotyczy.
  6. Postępowanie przetargowe przeprowadzane jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w MSM „Energetyka”.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu