Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BIAŁYSTOK, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187338

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT BIAŁOSTOCKI - STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU

ul. BORSUCZA 2
15-569 BIAŁYSTOK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 085 740 39 25

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 24.06.2022 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 176) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735. ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek (AR.6740.3.10.2022) Zarządu Powiatu Białostockiego, w imieniu którego występuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, złożony w dniu 11.05.2022 r., skorygowany w dniu 21.06.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1498B w miejscowości Szerenosy wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej (gm. Juchnowiec Kościelny) na działkach o nr geod.: 737, 444, 733, 434, 433, 432, 431, 152, 430, 622/1, 700/1, 699/3, 698/1, 698/2, 103/1, 421/3, 699/4, 420/1, 419/1, 418/1, 417/1, 624/1, 416/1, 415/1, 414/1 - obręb 35 Szerenosy jedn. ew. 200205_2 gm. Juchnowiec Kościelny, oraz poza pasem drogowym czasowe zajęcie działki nr geod. 732 pod przebudowę części zjazdów, 697 i 699/1 pod przebudowę części skrzyżowania z inną drogą publiczną, 417/2 pod przebudowę przyłącza energetycznego - obręb 35 Szerenosy jedn. ew. 200205_2 gm. Juchnowiec Kościelny. Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje: budowę nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, opaski, zjazdów i zatoki autobusowej, budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci telekomunikacyjnej, rozbiórka i budowa napowietrznej linii nN, budowę i przebudowę rowów wraz z przepustami w jego przebiegu, wycinkę drzew i krzewów, z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości: Obręb 35 Szerenosy, jedn. ew. 200205_2 gm. Juchnowiec Kościelny nr geod. 103 na działki nr 103/1 i 103/2, nr geod. 414 na działki nr 414/1 i 414/2, nr geod. 415 na działki nr 415/1 i 415/2, nr geod. 416 na działki nr 416/1 i 416/2, nr geod. 417 na działki nr 417/1 i 417/2, nr geod. 418 na działki nr 418/1 i 418/2, nr geod. 419 na działki nr 419/1 i 419/2, nr geod. 420 na działki nr 420/1 i 420/2, nr geod. 421/2 na działki nr 421/3 i 421/4, nr geod. 624 na działki nr 624/1 i 624/2, nr geod. 698 na działki nr 698/1, 698/2 i 698/3, nr geod. 699/2 na działki nr 699/3, 699/4 i 699/5, nr geod. 700 na działki nr 700/1 i 700/2. Działki przewidziane do włączenia w pas drogi powiatowej Nr 1498B: 737, 733, 434, 433, 432, 103/1, 414/1, 415/1, 416/1, 417/1, 418/1, 419/1, 420/1, 421/3, 624/1, 698/1, 698/2, 699/3, 699/4, 700/1 obręb 35 Szerenosy, jedn. ew. 200205_2 gm. Juchnowiec Kościelny. Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 24.06.2022 r.  do dnia 08.07.2022 r.

              W terminie do dnia 15.07.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 11, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy wyłącznie po uprzednim umówieniu konkretnego terminu wizyty telefonicznie pod numerem 085 740 39 25.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu