Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BIAŁYSTOK, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187452

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU - Company Logo

ul. SŁONIMSKA 1
15-950 BIAŁYSTOK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 85 869 6617 lub 85 869 6603, 85 869 6608; mail: dua@um.bialystok.pl

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

            BIAŁEGOSTOKU

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok 

Białystok, 20 czerwca 2022 r.

DUA-II.6721.7.3.2022

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku

w rejonie ulic Artyleryjskiej i Botanicznej

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz w związku z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Białystok uchwały Nr LII/747/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku w rejonie ulic Artyleryjskiej i Botanicznej,  obejmującego obszar położony pomiędzy ulicami: Poleską, Artyleryjską oraz Botaniczną – z przewidywanym przeznaczeniem pod zabudowę usługową oraz mieszkaniową wielorodzinną.

W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.

Wnioski do ww. projektu planu i prognozy można wnosić w terminie do 15 lipca 2022 r. w formie:

  • pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Urbanistyki i Architektury, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok),
  • ustnej do protokołu (w siedzibie Urzędu przy ul. dr I. Białówny 11, pok.  211 – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę, tel. 85 869 6617 lub 85 869 6603, 85 869 6608),
  • drogą elektroniczną (adres: dua@um.bialystok.pl), ewentualnie przy pomocy formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl/poradnik interesanta/sprawy budowlane lub za pomocą platformy ePUAP

Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko, albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Białegostoku w trakcie sporządzania projektu planu.

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

                                                                                                        dr inż. Adam Musiuk

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania. Dane będą przetwarzane przez okres 50 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje o źródle pochodzenia danych osobowych przysługują Pani/Panu w zakresie, w jakim nie ma to wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano. Podanie danych adresowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, a ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie wniosków. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony danych: e-mail: bbi@um.bialystok.pl.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu