Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RZESZÓW, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187126

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA

ul. PL.OFIAR GETTA 3
35-002 RZESZÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Prezydent Miasta Rzeszowa

BGM-VI.434.16.2022.KO                                                                                                                                               Rzeszów, dn. 23-06-2022 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

            Stosownie do treści art. 114 ust. 3 i ust. 4, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21 / Prezydent Miasta Rzeszowa wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zamierza na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, wszcząć postępowanie administracyjne o ograniczenie w drodze decyzji administracyjnej sposobu korzystania z nieruchomości posiadającej nieuregulowany stan prawny położonej w obr. 220 Rzeszów-Załęże, oznaczonej jako dz. ew. nr 172/1 o pow. 0,4316 ha.

Ograniczenie polegać będzie na udzieleniu zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na tej nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania i dystrybucji gazów, o długości 12,4 m, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa znak AR.6733.66.35.2021.ES66 z dn. 12-01-2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa sieci gazowej S/C przy ul. Załęska w Rzeszowie w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa sieci gazowej S/C wraz z przyłączem gazu przy ul. Załęska w Rzeszowie” m.in. na dz. ew. nr 172/1 obr. 220 w Rzeszowie.

            Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej opisanej nieruchomości, winny zgłosić się w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia, do Prezydenta Miasta Rzeszowa – Rzeszów ul. Rynek 1 w godz. Od 7:30 do 15:30 lub Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – Rzeszów, Pl. Ofiar Getta 3, tel. 178454890, e-mail bgm@bgm.erzeszow.pl

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu