Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KOZIENICE, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187153

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT KOZIENICKI

ul. J. KOCHANOWSKIEGO 28
26-900 KOZIENICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KOZIENICKIEGO

z dnia  20 czerwca 2022 r.

          Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2022.176 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021. 735 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego znak BIA.6740.252.2022.AC na wniosek Wójta Gminy Głowaczów z dnia 14 czerwca 2022r. (data wpływu 15 czerwca 2022 r.) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

„Budowa ulicy Górnej w miejscowości Głowaczów wraz z budową oświetlenia drogowego.”

Teren inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 697, 649, 629/6 (629/10, 629/11), 629/9 (629/12, 629/13),  630/2 (630/3, 630/4), 631/1 (631/3, 631/4), 631/2 (631/5, 631/6), 632/1 (632/3, 632/4), 633/1 (633/3, 633/4), 634 (634/1, 634/2), 640 (640/1, 640/2), 641 (641/1, 641/2), 653 (653/1, 653/2), 655 (655/1, 655/2), 658 (658/1, 658/2), 661/1 (661/3, 661/4), 661/2 (661/5, 661/6), 666 (666/1, 666/2), 669 (669/1, 669/2), 672 (672/1, 672/2), 674 (674/1, 674/2), 685/1 (685/5, 685/6), 685/2 (685/7, 685/8), 686 (686/1, 686/2), 386 (386/1, 386/2), 642/1 (642/3, 642/4), 643 (643/1, 643/2), 644 (644/1, 644/2), 645 (645/1, 645/2), 646 (646/1, 646/2), 647/1 (647/3, 647/4), 648/2 (648/5, 648/6), 656 (656/1, 656/2),  położone w obrębie ewidencyjnym 0009 Głowaczów, jednostka ewidencyjna 140702_2 Głowaczów,  oraz działki o numerze ewidencyjnym: 699 (wykonanie skrzyżowania na włączeniu do drogi krajowej nr 48, oraz  319 (wykonanie włączenia do drogi gminnej ul. Mickiewicza
w Głowaczowie), położone w obrębie ewidencyjnym 0009 - Głowaczów, jednostka ewidencyjna 140702_2 Głowaczów  przewidziane do czasowego zajęcia na okres wykonywania robót budowlanych.

(Oznaczenie: przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi;
w nawiasie numery działek po podziale; pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję).

          Informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Starostwie Powiatowym w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, Wydział Budownictwa i Architektury, pokój Nr 21, tel. 48 611 73 61 w godzinach pracy Starostwa w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. Po upływie ww. terminu rozpatrzenie sprawy nastąpi w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

          Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu