Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

POZNAŃ, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187478

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Wierzytelności/ udziały

CENTRUM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

ul. ŚWIĘTY MARCIN 29/8
61-803 POZNAŃ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Obwieszczenie o sprzedaży

 

Syndyk Masy Upadłości Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000541419) w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań–Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XI GUp 196/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie publicznego konkursu ofert, składnika masy upadłości (dalej: Przedmiot sprzedaży) w postaci udziału wielkości 356/697 w prawie własności nieruchomości (garażu) położonej w Warszawie (kod pocztowy: 02-791) przy ul. Stryjeńskich 19 (nr KW WA2M/00440796/3).

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 9.494.273,00 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote 00/100) netto.

 

Wyciąg z Regulaminu sprzedaży:

  1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2022 r. w kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 lub przesłać listem poleconym na adres Kancelarii w Poznaniu.
  2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA pod adresem: 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 wraz z podaniem sygnatury akt XI GUp 196/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym Centrum Zarządzania Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
  3. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oferowaną cenę nabycia netto za Przedmiot sprzedaży, przy czym zaoferowana cena winna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje każdorazowo cena wyższa. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi wynikające z Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert.
  4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wpłata wadium w kwocie 949.428,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 00/100), na rachunek bankowy masy upadłości Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze: 84 1090 1450 0000 0001 4819 0396 z dopiskiem „Sprzedaż – sygn. akt. XI GUp 196/21” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym masy upadłości.
  5. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w Regulaminie sprzedaży, syndyk może przeprowadzić konkurs uzupełniający w trybie licytacji ustnej na zasadach określonych w Regulaminie.
  6. Operat szacunkowy dla Nieruchomości i Regulamin sprzedaży w pełnej wersji dostępny jest do wglądu w kancelarii Syndyka bądź poprzez przesłanie drogą elektroniczną w formacie pdf, po uprzednim skierowaniu zapytania w powyższym zakresie na adres e-mail kancelarii syndyka: biuro@kancelariagrenda.pl
  7. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 61 670 73 73 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 bądź mailowo pod adresem: biuro@kancelariagrenda.pl
  8. Syndyk zastrzega na swoją rzecz prawo do bezodszkodowawczego odstąpienia od procedury konkursowej lub sprzedaży na każdym jej etapie.

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu