Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

192 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

24.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PIONKI, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187330

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

PIONKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro syndyka ul. Kościuszki 1A lok. 201

Syndyk masy upadłości Piotra Pawłowskiego ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Pionkach

I

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny w Pionkach, ul. Krucza 9 m. 42 o powierzchni użytkowej 51,79 m², dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach prowadzi księgę wieczystą nr RA2Z/00001624/4.

II

Cena wywoławcza lokalu jest równa 100% wartości oszacowania i wynosi 192.000,00 zł.

III

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne są w aktach sprawy sygn. V GUp 46/21 w Sądzie Rejonowym w Radomiu V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom oraz w kancelarii syndyka przy ul. Kościuszki 1A lok. 201, 26-610 Radom po uprzednim uzgodnieniu pocztą elektroniczną pod adresem: radom.syndyk@gmail.com.

Nieruchomość można oglądać za uprzednim uzgodnieniem z syndykiem masy upadłości.

IV

Oferty należy składać pisemnie z dopiskiem na kopercie „przetarg sygn. V GUp 46/21” na adres kancelarii syndyka: ul. Kościuszki 1A lok. 201, 26-610 Radom.

Każda oferta powinna zawierać:

1)        dane oferenta - imię i nazwisko, firmę, numer PESEL lub numer wpisu do rejestru, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub CEIDG, numer konta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium;

2)        podpis oferenta lub osób upoważnionych do reprezentowania oferenta zgodnie z odpisem z rejestru;

3)        zezwolenia i zgody, jeżeli z uwagi na osobę oferenta są one wymagane przez ustawę lub umowę albo oświadczenie, iż do nabycia przedmiotu przetargu zezwolenia i zgody nie są wymagane;

4)        oferowaną cenę (określoną w wartości kwotowej) równą co najmniej cenie wywoławczej;

5)        oświadczenie, że oferent zapoznał się lub na własne ryzyko odstąpił od zapoznania się z warunkami przetargu, wyceną przedmiotu sprzedaży, jego stanem faktycznym i prawnym oraz nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;

6)        dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 19.200,00 zł przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Piotr Pawłowski w upadłości, NRB: 19 9129 0001 0061 0602 7449 0001; za datę uiszczenia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego masy upadłości.

V

Termin na składnie ofert upływa 31.07.2022. Syndyk dokona otwarcia ofert i wyboru oferty opiewającej na najwyższą cenę na posiedzeniu niejawnym w terminie 14 dni od upływu terminu na składanie ofert. W przypadku wpływu co najmniej dwóch ofert opiewających na tę samą cenę syndyk wybierze ofertę, która wpłynęła wcześniej. Wybrany oferent będzie zobowiązany do wpłaty całości ceny przed terminem zawarcia umowy sprzedaży.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została przyjęta podlega zaliczeniu na poczet ceny, a w przypadku nieprzystąpienia oferenta do umowy kupna-sprzedaży przepada na rzecz masy upadłości. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia posiedzenia niejawnego w przedmiocie otwarcia ofert.

Oferent, którego oferta została przyjęta ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku nieopróżnienia lokalu przez upadłego do dnia zawarcia umowy.

Syndyk masy upadłości zastrzega możliwość odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu bez podania przyczyn.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu