Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KIELCE, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187514

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH

STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH - Company Logo

ul. WRZOSOWA 44
25-211 KIELCE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Znak: B-IV.672.15.2022                                                                                                                                                                                                                                  Kielce dnia: 21.06.2022 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 31.05.2022r. na wniosek pełnomocnika Wójta Gminy Miedziana Góra zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej:

rozbudowę drogi gminnej nr 346020T ul. Wyrowce w msc. Ćmińsk gm. Miedziana Góra o budowę odcinka rowu na dł. ok. 370 m, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości – zgodnie z art. 12 ust. 1 w/w ustawy - oraz zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej według katastru nieruchomości:

obręb 0003 Ćmińsk Kościelny jedn. ewid. 260410_2 Miedziana Góra:

dz. nr ewid.: 343 (343/1, 343/2), 345 (345/1, 345/2), 346/1 (346/3, 346/4), 347/1 (347/3, 347/4), 347/2 (347/5, 347/6), 348 (348/1, 348/2), 349 (349/1, 349/2), 350/1 (350/3, 350/4), 351/3 (351/4, 351/5), 353/2 (353/4, 353/5), 354/1 (354/4, 354/5), 356 (356/1, 356/2), 357 (357/1, 357/2), 358 (358/1, 358/2), 359/1 (359/4, 359/5), 359/2 (359/6, 359/7), 360/1 (360/3, 360/4), 757/1, 757/2 (757/4, 757/5), 757/3 (757/6, 757/7), 364 (364/1, 364/2), 365 (365/1, 365/2), 366 (366/1, 366/2), 367 (367/1, 367/2), 731/1 (731/5, 731/6), 710/1 (710/3,  710/4), 710/2 (710/5, 710/6), 369/1 (369/4, 369/5), 370/2 (370/6, 370/7), 370/1 (370/8, 370/9), 371/1 (371/5, 371/6), 372 (372/1, 372/2), 416.

Ponadto decyzja obejmuje nieruchomości lub ich części poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, z których korzystanie będzie ograniczone na czas budowy i przebudowy zjazdów:

obręb 0003 Ćmińsk Kościelny jedn. ewid. 260410_2 Miedziana Góra:

dz. nr ewid.: 343 (343/1, 343/2), 345 (345/1, 345/2), 346/1 (346/3, 346/4), 347/1 (347/3, 347/4), 347/2 (347/5, 347/6), 348 (348/1, 348/2), 350/1 (350/3, 350/4), 351/3 (351/4, 351/5), 353/2 (353/4, 353/5), 354/1 (354/4, 354/5), 356 (356/1, 356/2), 357 (357/1, 357/2), 358 (358/1, 358/2), 359/1 (359/4, 359/5), 360/1 (360/3, 360/4), 757/2 (757/4, 757/5), 757/3 (757/6, 757/7), 364 (364/1, 364/2), 365 (365/1, 365/2), 366 (366/1, 366/2), 367 (367/1, 367/2), 731/1 (731/5, 731/6), 710/1 (710/3,  710/4), 710/2 (710/5, 710/6), 370/2 (370/6, 370/7), 370/1 (370/8, 370/9), 372 (372/1, 372/2).

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek, które objęte zostały liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, zaznaczono pogrubioną czcionką, natomiast działki, z których korzystanie będzie ograniczone zostały podkreślone.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w szczególności ustala lokalizację drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdza projekt budowlany, określa termin wydania zarządcy drogi nieruchomości.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce pokój nr 8, nr tel. (41) 200-12-68 oraz składać uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

W przypadku, gdy nastąpiła zmiana własności nieruchomości objętej wnioskiem osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości powinny dokonać zmian w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Kieleckiego, a następnie przedstawić w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kielcach stosowne dokumenty potwierdzające te zmiany.

Starosta Kielecki

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu