Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187391

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Lokale użytkowe

INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. KRUCZA 5/11D
00-548 WARSZAWA

OBWIESZCZENIE

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 5/11D

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Kruczej 5/11D

 

na którą składa się własność nieruchomości budowlanej oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu (na którym zlokalizowana jest ta nieruchomość budowlana), oznaczonego geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 113/2 (obręb 5-05-04) o obszarze 644 m2.

Dla Nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WA4M/00102089/7.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16 766 000,00 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) plus należny podatek VAT.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w przetargu określa Obwieszczenie o przetargu oraz Regulamin sprzedaży nieruchomości dostępne wraz z Operatem szacunkowym nieruchomości na stronie internetowej https://ios-pib.bip.gov.pl/  w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Majątek / Sprzedaż nieruchomości oraz w siedzibie IOŚ-PIB w Warszawie przy ul. Kruczej 5/11D od pon. do pt. w godz. 9-15.

Oferty należy składać do dnia 05.07.2022 r. do godz. 12:00 (dnia przetargu).

Otwarcie ofert nastąpi w miejscu i terminie określonym w Regulaminie sprzedaży nieruchomości.

 

Oferenci zobowiązani są przed złożeniem ofert, zapoznać się z treścią Regulaminu. Złożenie oferty oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu