Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MIRKÓW, -, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187148

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA DŁUGOŁĘKA

ul. ROBOTNICZA 12
55-095 MIRKÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

 

Wójt Gminy Długołęka
ul. Robotnicza 12, 55 – 095 Długołęka
ogłasza I ustne przetargi nieograniczone na zbycie części  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka położonej w obrębie wsi MIRKÓW

1. Oznaczenie nieruchomości: OBRĘB MIRKÓW

1) działka nr 499/11 o pow. 0,0916 ha, nr księgi wieczystej WR1E/00088164/1;

2) działka nr 499/13 o pow. 0,069 ha, nr księgi wieczystej WR1E/00088164/1;

3) działka nr 499/15 o pow. 0,0571 ha, nr księgi wieczystej WR1E/00088164/1;

4) działka nr 499/17 o pow. 0,0566 ha, nr księgi wieczystej WR1E/00088164/1;

5) działka nr 499/19 o pow. 0,0963 ha, nr księgi wieczystej WR1E/00088164/1.

2. Opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest część nieruchomości, obejmująca działki nr 499/11, 499/13, 499/15, 499/17 i 499/19, położone w Mirkowie, przy ulicy Kolejowej – drodze o nawierzchni gruntowej. Bezpośrednie sąsiedztwo działek stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nieczynne tereny produkcyjne (betoniarnia), niewielkie zakłady usługowe oraz przydomowe ogródki działkowe. W sąsiedztwie działek biegnie również linia kolejowa relacji Oleśnica – Wrocław. Każda z działek ma kształt równoległoboku. Działki są w większości porośnięte pojedynczymi drzewami i krzewami oraz ogrodzone przez właścicieli działek bezpośrednio przylegających do działek, objętych procedurą sprzedaży. Działki nie są uzbrojone.

3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 1. Teren, na którym położone są działki nr 499/11, 499/13, 499/15, 499/17 i 499/19 przeznaczony jest pod zieleń parkową izolacyjną;
 2. Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położone są wskazane wyżej działki, zostały określone w uchwale nr XXXIII/589/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Mirków - część "A" (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego. Nr 102, poz. 2203 z dnia 9 czerwca 2005r.).
 1. Cena wywoławcza nieruchomości:
 1. działka nr 499/11 - 31.000,0 zł netto (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych);
 2. działka nr 499/13 - 23.000,0 zł netto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych);
 3. działka nr 499/15 - 19.000,0 zł netto (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych);
 4. działka nr 499/17 - 19.000,0 zł netto (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych);
 5. działka nr 499/19 - 32.000,0 zł netto (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych).

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług do wylicytowanej w przetargu ceny nie zostanie doliczony podatek VAT.

 1. Termin i miejsce przetargu:
 1. działka nr 499/11 – 29.07.2022 r., godz. 9:00, siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój nr 18;
 2. działka nr 499/13 - 29.07.2022 r., godz. 10:00, siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój nr 18;
 3. działka nr 499/15 - 29.07.2022 r., godz. 11:00, siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój nr 18;
 4. działka nr 499/17 - 29.07.2022 r., godz. 12:00, siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój nr 18
 5. działka nr 499/19 - 29.07.2022 r., godz. 13:00, siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój nr 18

6. Wadium:

 1. działka nr 499/11 - 3.100,0 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych);
 2. działka nr 499/13 - 2.300,0 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych);
 3. działka nr 499/15 - 1.900,0 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych);
 4. działka nr 499/17 - 1.900,0 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych);
 5. działka nr 499/19 - 3.200,0 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych).

 

 1. Termin wniesienia wadium: 25.07.2022 r.
 2. Wadium wnoszone jest w formie pieniężnej, na konto Gminy Długołęka nr: 11 9584 1021 2003 0300 0101 0004 - Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Długołęce. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto Gminy Długołęka. W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium. Wpłata wadium tylko przez jedno z małżonków może być w danych okolicznościach potraktowana jako zamiar nabycia nieruchomości do majątku osobistego jednego małżonka. Gdy tylko jedno z małżonków uiści wadium, organizator przetargu uznać może, że chce nabyć nieruchomość do majątku osobistego, na co musi być wyrażona zgoda przed drugiego współmałżonka.
 3. Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Działki są aktualnie użytkowane przez właścicieli nieruchomości przylegających bezpośrednio do każdej w wymienionych działek. Każdy z Użytkowników działek złożył oświadczenie woli o usunięciu wszelkich naniesień z działki gminnej niezwłocznie po wyłonieniu nowego właściciela tejże nieruchomości.
 5. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.
 6. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:

1) dokument tożsamości lub odpis z właściwego rejestru;

2) pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) do reprezentowania osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości, chyba że podmiot ubiegający się o nabycie nieruchomości bierze udział w przetargu osobiście;

3) oryginał dowodu wpłaty wadium;

4) w przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), a nieruchomość ma zostać nabyta do majątku wspólnego, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać (w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu;

5) w przypadku, gdy oferentem jest cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278)– uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów, promesę lub zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku gdy takie zezwolenie jest wymagane. Cudzoziemiec, który nie posiadał co najmniej promesy w dniu przetargu musi przedłożyć sprzedającemu zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego do przetargu wadium.

13. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

14. O terminie zawarcia umowy zwycięzca przetargu zawiadamiany jest na piśmie.

15. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu. Wadium nie odebrane w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu zwraca się uczestnikom przetargu przekazem pocztowym, po potrąceniu opłaty pocztowej.

17. Wadium jest zwracane uczestnikom przetargu w przypadku:

1) odwołania przetargu;

2) unieważnienia przetargu;

3) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

18. Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów.

19. Informacje dodatkowe: W protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę nt. zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. przedmiotowej nieruchomości, posiada wiedzę o przebiegających sieciach infrastruktury technicznej oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń.

20. Szczegóły dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr (71) 323 02 23, w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Długołęka oraz na stronie internetowej http://dlugoleka.bip.net.pl/ w zakładce Przetargi/Zamówienia Publiczne/Konkursy.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu