Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Kościelec, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187672

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Inne

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH

ul. DAMROTA 25
40-022 KATOWICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  
28 lipca 2022 r. o godz. 10:00
w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie, ul. Tkacka 3,  
w pokoju nr 119 odbędzie się druga licytacja udziału ½ części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działki nr 75/2, 100/5, 100/6, 100/7, o powierzchni 0,2752 ha, położonej w miejscowości Kościelec, ul. Miodowa 44, gm. Rędziny, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00025621/2. [1,2] 

Udział ½ części w nieruchomość stanowi własność zobowiązanego: Stanisława Stępnia.    
Wartość oszacowania udziału ½ części nieruchomości wynosi: 87.200,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych 00/100)).                                                                                      Cena wywoławcza udziału ½ części nieruchomości w drugiej licytacji wynosi 70 % oszacowanej wartości nieruchomości i wynosi 61.040,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści złotych 00/100)). Przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości tj. 8.720,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100).  

Wadium powinno być złożone w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego, wystawionego na tutejszy organ egzekucyjny przed licytacją, do rąk pracownika prowadzącego licytację. Ponadto wadium można wpłacić na rachunek organu egzekucyjnego numer: 77 1010 1212 0016 7413 9120 0000. Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna.  
W terminie 14 dni przed dniem licytacji tj. od 13.07.2022 r. do 26.07.2022 r., w dni robocze w godzinach 10:00 – 14:00 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 034 3786102) można oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego  
w Częstochowie, w pokoju 102.  

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.  

W licytacji mogą uczestniczyć również osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. [3] 
Sprzedaż egzekucyjna nie podlega opodatkowaniu 2% podatkiem PCC. 

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn. 

Podstawa prawna 

[1] art. 110w, [2] art. 111 § 1, [3] art. 111d § 3 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479) 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu