Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

51 085,00 PLN

Icon
Data publikacji

24.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

22.07.2022 17 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CHRZĄSTOWICE, opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187257

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA CHRZĄSTOWICE

ul. DWORCOWA 38
46-053 CHRZĄSTOWICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Dębskiej Kuźni, oznaczonej jako działka o nr 166/83, k. m. 1 obręb Dębska Kuźnia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga o powierzchni 0,0938 ha, KW nr OP10/00077546/4, stanowiącej własność Gminy Chrząstowice.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dębska Kuźnia zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XXXIV.277.2014 z dnia 10-09-2014 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 22.09.2014 r., poz. 2078 teren, na którym położona jest  przedmiotowa działka oznaczony jest symbolami: ZLp – teren planowanych dolesień, 2 ZL – tereny lasów, MNr wraz z 1KDW – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej wraz z drogami wewnętrznymi.

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Cena wywoławcza wynosi 51.085,00 zł.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 5.109,00 zł.   

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.07.2022 r. o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy
w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38. W przetargu mogą uczestniczyć właściciele działek bezpośrednio przylegających do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.  

Przetarg na podaną powyżej pozycję przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2021r., poz. 2213).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na konto Gminy w Chrząstowicach, Bank Spółdzielczy Leśnica, Filia Chrząstowice Nr 12 8907 1063 2008 7006 6514 0005 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy w Chrząstowicach, najpóźniej w dniu 21 lipca 2022 r.  

Wpłacone przez oferenta wadium, który przetargu nie wygra, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu. Wpłacone przez oferenta wadium, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu uchyla się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Osoby biorące udział w przetargu winny dostarczyć pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, które należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Chrząstowicach  pok. nr 14, I piętro, w terminie do dnia 22 lipca 2022 r. do godz. 13.30. w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym działki nr 166/83 położonej w Dębskiej Kuźni”.

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które złożą w wyznaczonym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem dokumentów:

- dowodem wpłaty wadium,

- oświadczeniem oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- oświadczeniem oferenta, o nieposiadaniu żadnego zadłużenia w podatku od nieruchomości wobec Gminy Chrząstowice,

- aktualnym wypisem z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwa osób uprawnionych do reprezentowania danego podmiotu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub jej podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

 

Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pok. 7, tel. 774110408 lub e-mail: nieruchomosci@chrzastowice.pl

Wójt Gminy Chrząstowice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Gminy w Chrząstowicach, na stronie internetowej www.chrzastowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

                                                                                 Florian Ciecior 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu