Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

1 802 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

23.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

25.08.2022 59 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

NYSA, opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187397

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA NYSA

ul. KOLEJOWA 15
48-300 NYSA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

BZP.6840.9.2022                                                 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Nysy ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Nysie, w rejonie ul. Krasińskiego, obręb Górna Wieś obejmującej działkę nr 40/3 o powierzchni 13193 m2; karta mapy 63; symbol klasoużytku: RIVa; poz. rej. G895; nr księgi wieczystej OP1N/00061695/7.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 7a.UC– teren o przeznaczeniu podstawowym pod usługi(w tym usługi handlu wielkopowierzchniowego o powierzchni sprzedaży ponad 2000m2) i dopuszczalnym pod obiekty i urządzenia związane z obsługą komunikacji (stacja paliw).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.802.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset dwa tysiące złotych  00/100)

Warunki płatności: cena osiągnięta w przetargu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług według obowiązujących przepisów płatna przed zawarciem umowy notarialnej.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15, sala nr 200  (II piętro) o godz. 10:00

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15 lub na konto Gminy Nysa: ING Bank Śląski S.A. Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia 25.08.2022 r.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, zamieszczone w Gazecie Wyborczej, 

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie - www.nysa.eu oraz Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.nysa.pl

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul Kolejowej 15, pok. 226, jak również telefonicznie pod nr 77 40 80 560 lub 77 40 80 553.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu