Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MRĄGOWO, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187687

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

KLIENT SERWISU

MRĄGOWO

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Zarządca masy sanacyjnej Bogusławy Januszewskiej prowadzącej działalność pod firmą Zakład Obsługi Rolnictwa „BIRAWIT” Witold Januszewski w Szczuczynie

zaprasza do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości

  1. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 9/58 i 9/59, o łącznej powierzchni 5.854 m2, położonej w Mrągowie, powiecie mrągowskim, województwie warmińsko - mazurskim przy ul. Przemysłowa 8/17 w Mrągowie, obręb 07, oraz prawa własności budynku – salonu sprzedaży maszyn rolniczych z częścią biurową i zapleczem technicznym, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1M/00037492/4.
  2. W skład przedmiotu przetargu (aukcji) nie wchodzą żadne ruchomości, za wyjątkiem ruchomości stanowiących części składowe budynku.
  3. Cena wywoławcza wynosi 3.644.900,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100) netto +VAT.
  4. Warunkiem skutecznego złożenia oferty jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium w wysokości 365.000,00 zł  (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek masy sanacyjnej o numerze 56 1160 2202 0000 0005 0313 7729, z dopiskiem „Przetarg na nabycie nieruchomości OL1M/00037492/4 – sygn. akt VIII GRs 10/21”.
  5. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 19 lipca 2022 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty).
  6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2022 roku, w gmachu Sądu Rejonowego
    w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr XXVII, o godz. 12.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Zarządcę w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów.
  7. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w warunkach przetargu i aukcji złożonych przy piśmie Zarządcy z dnia 28 kwietnia 2022 roku, znajdującym się w aktach postępowania sanacyjnego prowadzonego przed Sądem Rejonowym Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, pod sygn. VIII GRs 10/21.
  8. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w Biurze Zarządcy pod tel. (22) 843 44 12, email: sekretariat@kgkancelaria.pl.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu